Regulamin usługi - Traficar (2023)

Regulamin korzystania zusługi Traficar

Uwagi wstępne

 1. Traficar umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi wypożyczenie pojazdu zapośrednictwem aplikacji mobilnej zainstalowanej naurządzeniu mobilnym użytkownika (usługa Traficar).
 2. Usługa Traficar świadczona jest przezspółkę TRAFICAR spółka zograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą wKrakowie, ul.Puszkarska 7F, wpisaną doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000592539, numer NIP 6751529371, nrREGON: 363258160, numer telefonu: + 48 123 000 330, adres e-mail: traficar@traficar.pl (Traficar).
 3. Lista miejscowości objętych usługą Traficar dostępna jest nastronie internetowej www.traficar.pl orazwaplikacji mobilnej Traficar.

Aplikacja Mobilna

 1. Rejestracja konta użytkownika anastępnie dokonywanie rezerwacji iwynajem pojazdu orazkorzystanie zpojazdu możliwe jest zapośrednictwem urządzenia mobilnego zzainstalowaną aplikacją mobilną usług Traficar (Aplikacja Mobilna).
 2. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest naurządzenia zsystemem Android, iOS orazHMS. Aplikacja może zostać pobrana zestrony www.traficar.pl. Informacja ourządzeniach współpracujących zaplikacją mobilną Traficar orazakceptowalnej wersji systemu operacyjnego dostępna jest nastronie www.traficar.pl oraznastronach naktórychudostępniono Aplikację Mobilną.
 3. Dla prawidłowego korzystania zAplikacji Mobilnej wymagane jest połączenie urządzenia mobilnego zInternetem (uruchomiona funkcja pakietowego przesyłania danych). Część funkcji Aplikacji Mobilnej wymaga uruchomienia usług lokalizacji.

Dostęp dousługi Traficar

 1. Możliwość zarejestrowania konta użytkownika posiadają osoby, które spełniają następujące warunki:
  1. wiek conajmniej 18 lat,
  2. dysponowanie kartą płatniczą zlogo Visa lub Mastercard akceptowaną przezoperatora płatności bezgotówkowych,
  3. posiadanie uprawnienia doprowadzenia pojazdów osobowych (prawo jazdy kategorii B).
 2. Wcelu korzystania zusługi Traficar konieczne jest:
  1. dokonanie rejestracji konta wprogramie Traficar,
  2. podanie danych osobowych wskazanych wpkt 10,
  3. podanie danych karty płatniczej jaka będzie wykorzystywana dopłatności zausługi wynajmu pojazdów orazakceptacja regulaminu płatności bezgotówkowych. Karta płatnicza może być wystawiona jedynie nadane osobowe (imię inazwisko) osoby, którazakłada konto wusłudze. Okres ważności karty płatniczej niemoże być krótszy niż 31 dni oddaty rejestracji konta.
  4. uiszczenie opłaty weryfikacyjnej wwysokości 0,01 zł wcelu weryfikacji danych osobowych użytkownika zdanymi osobowymi posiadacza rachunku bankowego iprzypisanej doniego karty płatniczej, wsposób określony wpkt 11 niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja konta dokonywana jest zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Rejestracja konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Dodalszego korzystania zAplikacji Mobilnej zawsze wymagane jest zalogowanie się dokonta poprzez wprowadzenie loginu (adres poczty elektronicznej użytkownika) orazhasła wybranego przezużytkownika wtrakcie rejestracji konta. Zabronione jest dokonywanie kolejnej rejestracji wusłudze Traficar wcelu unikania zapłaty należności wobec Traficar, ztytułu usług świadczonych wramach Traficar.
 4. Wtrakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL (jeżeli został nadany), termin ważności orazseria inumer prawa jazdy, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej orazdla użytkowników będących cudzoziemcami – także numer paszportu idatę jego ważności. Wprzypadku rejestracji konta przezużytkowników będących cudzoziemcami spoza Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii lub spoza krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen użytkownicy zobowiązani sądopodania także adresu zameldowania wPolsce. Ponadto warunkiem skutecznej rejestracji konta użytkownika jest:
  1. wyrażenie zgody naprzetwarzanie danych osobowych wskazanych wdokumencie osobistym orazwdokumencie prawa jazdy,
  2. zaakceptowanie regulaminu dokonywania płatności kartą płatniczą,
  3. wykonanie iprzesłanie wformie elektronicznej zdjęcia prawa jazdy orazwprzypadku użytkowników będących cudzoziemcami zjednego zkrajów, októrychmowa powyżej wniniejszym punkcie – zdjęcia karty pobytu zawierającej adres zameldowania wPolsce,
  4. wyrażenie zgody naweryfikacje danych wKrajowym Rejestrze Długów (KRD) orazpozytywna weryfikacja danych wKRD (braków wpisów odnośnie zadłużenia użytkownika),
  5. wyrażenie zgody naweryfikacje danych udostępnianych przezMinistra Cyfryzacji zCentralnej Ewidencji Kierowców (CEK) podadresem: https://www.gov.pl/ orazpozytywna weryfikacja danych wCEK (stan prawa jazdy).
 5. Wtrakcie rejestracji konta użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę weryfikacyjną, stanowiącą koszt weryfikacji użytkownika, wwysokości 0,01 zł poprzez uruchomienie linku przesłanego napodany przezużytkownika adres e-mail wraz linkiem aktywującym konto użytkownika wAplikacji Mobilnej. Uruchomienie ww. linku spowoduje niezwłoczne dokonanie opłaty weryfikacyjnej.
 6. Podane przezużytkownika dane osobowe podlegają weryfikacji woparciu oudostępnione przezużytkownika zdjęcia prawa jazdy ikarty pobytu orazdane przekazane wraz zdokonaną opłatą weryfikacyjną przezinstytucję prowadzącą rachunek bankowy użytkownika. Zdjęcia prawa jazdy ikarty pobytu użytkownika sąusuwane natychmiast pozweryfikowaniu prawidłowości wprowadzonych przezużytkownika danych.
 7. Wprzypadku wprowadzenia technicznej możliwości weryfikacji danych wskazanych wdokumentach zapośrednictwem skanera OCR Aplikacji Mobilnej przesłanie zdjęć prawa jazdy ikarty pobytu będzie zbędne. Wtrakcie weryfikacji dokumentów zapośrednictwem skanera OCR niejest wykonywany zapis dokumentów użytkownika, Aplikacja Mobilna odczytuje zdokumentów jedynie tedane osobowe użytkownika, które zostały przezużytkownika wskazane wprocesie rejestracji konta.
 8. Wprzypadku stwierdzenia niezgodności danych wskazanych przezużytkownika ztreścią dokumentów udostępnionych przezużytkownika lub zdanymi odczytanymi przezAplikację Mobilną lub zdanymi przekazanymi wraz zopłatą weryfikacyjną użytkownik zostanie poproszony opoprawienie podanych danych (iponowną weryfikację danych zapośrednictwem skanera OCR – wprzypadku weryfikacji dokumentów zapośrednictwem skanera OCR, awprzypadku danych przekazanych wraz zopłatą weryfikacyjną ponowną weryfikację danych poprzez ponowne uiszczenie opłaty weryfikacyjnej wwysokości 0,01 zł).
 9. Jeżeli użytkownik niedysponuje prawem jazdy wydanym przezkraj należący doUE, weryfikacja użytkownika możliwa jest poprzez udostępnienie Traficar dokumentu potwierdzającego uprawnienie doprowadzenia pojazdów osobowych naterenie Polski.
 10. Dane karty płatniczej sąprzechowywane wyłącznie przezoperatora płatności mobilnych. Traficar nieprzechowuje danych kart płatniczych użytkowników. Korzystanie zusługi Traficar wymaga akceptacji regulaminu operatora płatności mobilnych. Odmowa akceptacji regulaminu lub jego aktualizacji uniemożliwi operatorowi płatności bezgotówkowych rozliczenie opłat zakorzystanie zpojazdu, atym samym niebędzie możliwe korzystanie zusługi Traficar.
 11. Użytkownik zostanie poinformowany opozytywnie zakończonej weryfikacji danych osobowych orazweryfikacji karty płatniczej wtreści wiadomości przesłanej naadres poczty elektronicznej użytkownika podany wtoku rejestracji konta użytkownika. Pozytywnie zakończona weryfikacja upoważnia Użytkownika dokorzystania zTraficar.
 12. Wtoku dalszego korzystania zTraficar firma Traficar nieprosi użytkownika opodanie jakichkolwiek danych osobowych lub udostępnienie dokumentów tożsamości. Korzystanie zusługi Traficar następuje wyłącznie poprzez poprawne zalogowanie się doAplikacji Mobilnej.
 13. Użytkownik jest zobowiązany nieudostępniać danych logowania osobom trzecim imoże zostać obciążony kosztami korzystania zusługi Traficar przezosoby, którymudostępnił dane logowania.
 14. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Traficar okażdym przypadku pozyskania danych logowania przezosobę trzecią. Traficar blokuje konto użytkownika niezwłocznie pootrzymaniu odużytkownika powyższej informacji.
 15. Poza wypadkiem wskazanym wpkt 20 konto użytkownika może zostać zablokowane wprzypadku:
  1. niewłaściwej lub niezgodnej zprzeznaczeniem eksploatacji pojazdu.
  2. powtarzających się przypadków anulowania niezrealizowanych rezerwacji pojazdów,
  3. istnienia niespłaconych wymagalnych należności użytkownika wobec Traficar.

Rezerwacja pojazdu

 1. Rezerwacja pojazdu dokonywana jest zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 2. Dostępne pojazdy sąuwidocznione namapie wAplikacji Mobilnej. Wprzypadku uruchomienia wurządzeniu usługi lokalizacji użytkownik może wybrać pojazd znajdujący się najbliżej aktualnej lokalizacji użytkownika orazuzyskać przybliżoną informację odystansie dzielącym użytkownika odwybranego pojazdu. Wprzypadku niektórych zudostępnianych pojazdów odbiór pojazdu może nastąpić wyłącznie wdedykowanej lokalizacji wskazanej namapie wAplikacji Mobilnej.
 3. Rezerwacja pojazdu możliwa jest również poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego zaprzednią lub boczną szybą pojazdu. Oile pojazd niejest objęty rezerwacją dokonaną przezinnego użytkownika nastąpi otwarcie pojazdu.
 4. Prawidłowe dokonanie rezerwacji pojazdu zostanie potwierdzone komunikatem „Rezerwacja Pomyślna” wAplikacji Mobilnej wraz zewskazaniem numeru pojazdu. Rezerwacja dokonywana jest bezpłatnie naokres 15 minut Jeżeli wpowyższym czasie zarezerwowany pojazd niezostanie otwarty przezużytkownika rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja może zostać anulowana przezużytkownika także wczasie jej trwania.
 5. Pojazdy identyfikowane sąpoprzez numer rejestracyjny oraznumer boczny pojazdu.

Otwarcie pojazdu

(Video) [PORADNIK] Traficar - jak zacząć? Jak jechać? Jak to działa?

 1. Pierwsze otwarcie pojazdu możliwe jest wyłącznie zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Otwarcie pojazdu następuje poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego zaprzednią lub boczną szybą pojazdu.
 2. Zawarcie umowy najmu przezużytkownika zTraficar następuje zchwilą otwarcia pojazdu.
 3. Okres wynajmu pojazdu wTraficar jest nieograniczony. Użytkownik jest uprawniony dozakończenia najmu wkażdym czasie poprzez skorzystanie zopcji „Zamknij” wAplikacji Mobilnej.
 4. Pootwarciu pojazdu użytkownik proszony jest oocenę stanu pojazdu iweryfikację czywpojeździe znajduje się:
  1. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy (wbagażniku pojazdu),
  2. kluczyk (wschowku pasażera).
 5. Korzystanie zpojazdu jest możliwe dopiero podokonaniu oceny stanu pojazdu iweryfikacji jego wyposażenia. Wprzypadku stwierdzenia braku któregokolwiek zwymienionych wpkt 30 elementów wyposażenia pojazdu lub negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik proszony jest okontakt zInfolinią Techniczną Traficar. Brak któregokolwiek zewskazanych wyżej elementów wyposażenia pojazdu uniemożliwia wynajem danego pojazdu. Wtakim wypadku użytkownik niezostanie obciążony opłatami zakorzystanie zpojazdu. Wprzypadku negatywnej oceny stanu pojazdu użytkownik uprawniony jest dokontynuowania najmu lub doodstąpienia odumowy najmu.
 6. Zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej możliwe jest pierwsze otwarcie orazzamknięcie pojazdu pozakończeniu najmu. Zamykanie iotwieranie pojazdu wtoku korzystania zpojazdu następuje poprzez wykorzystanie kluczyka umieszczonego wschowku postronie pasażera.

Korzystanie zpojazdu

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu umieszczonej wschowku pasażera przezcały okres korzystania zpojazdu. Niedozwolone sąwszczególności następujące czynności:
  1. palenie tytoniu wpojeździe,
  2. holowanie pojazdem innych pojazdów,
  3. dokonywanie jakichkolwiek przeróbek lub napraw pojazdu,
  4. wyjazd pojazdem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej,
  5. umieszczanie reklam lub innych oznaczeń napojeździe,
  6. usuwanie lub zamiana jakichkolwiek elementów składowych lub wyposażenia pojazdu,
  7. przewożenie zwierząt wsposób mogący prowadzić dozabrudzenia wnętrza pojazdu. Zwierzęta powinny być transportowane wdedykowanych transporterach,
  8. wykorzystanie pojazdu Traficar douruchomienia innego pojazdu przy użyciu kabli rozruchowych.
 2. Traficar nieponosi odpowiedzialności zarzeczy pozostawione przezUżytkownika wpojeździe, wtym wszczególności dokumenty, środki pieniężne, papiery wartościowe, kosztowności orazsprzęt elektroniczny. Użytkownik zobowiązany jest donależytego zabezpieczenia mienia, októrymmowa wniniejszym punkcie przezcały okres korzystania zpojazdu.
 3. Wramach Traficar pojazdem kierować może tylkoten użytkownik, zktóregokonta dokonano rezerwacji pojazdu. Niedopuszczalnym jest udostępnianie pojazdu innym osobom, wtym innym użytkownikom Traficar.
 4. Zaprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego orazprzepisów administracyjnych odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Traficar jest zobowiązany doprzekazywania danych użytkownika organom prowadzącym postępowanie wzakresie popełnienia czynu niedozwolonego orazorganom administracyjnym nakładającym opłaty związane zparkowaniem pojazdów.
 5. Pojazdy sąnabieżąco tankowane orazładowane przezpracowników Traficar. Koszty paliwa (energii elektrycznej) sąuwzględnione wopłacie zakorzystanie zpojazdu. Wrazie konieczności użytkownik mamożliwość uzupełnienia paliwa wpojeździe przy użyciu karty paliwowej znajdującej się wpojeździe uprawniającej dotankowania pojazdu nastacjach paliw, naktórychkarta paliwowa jest obsługiwana. Płatność kartą paliwową zabezpieczona jest kodem PIN, któryużytkownik uzyska waplikacji mobilnej Traficar. Inny sposób płatności zapaliwo niż karta paliwowa wymaga uprzedniego potwierdzenia przezpracownika Infolinii Technicznej Traficar.Koszty uzupełnienia paliwa wtakiej sytuacji sązwracane przezTraficar poustaleniu, iżwpojeździe wzrósł poziom paliwa orazpodostarczeniu przezużytkownika paragonu fiskalnego znumerem NIP spółki Traficar dokumentującego koszt uzupełnienia paliwa pojazdu (możliwe jest przesłanie przezużytkownika zdjęcia paragonu). Weryfikacja izwrot kosztów uzupełnienia paliwa następuje wterminie 7 dni roboczych odprzekazania paragonu fiskalnego dokumentującego koszty paliwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zatankowanie właściwego rodzaju paliwa. Wprzypadku pojazdów elektrycznych Użytkownik wrazie konieczności (potwierdzonej przezpracownika Infolinii Technicznej Traficar) mamożliwość uzupełnienia poziomu energii elektrycznej wyłącznie wmiejscu wskazanym przezpracownika Infolinii Technicznej Traficar, któryodblokowuje zdalnie możliwość ładowania pojazdu. Użytkownik niejest uprawniony douzupełniania poziomu energii elektrycznej winny sposób, arezerwując pojazd elektryczny powinien uwzględnić zasięg pojazdu orazplanowaną trasę.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Traficar ozidentyfikowanych usterkach pojazdu takich jak: niedobór oleju silnikowego czyteż innych płynów eksploatacyjnych, niedziałające elementy oświetlenia orazinne stwierdzone usterki pojazdu. Wpowyższym przypadku Użytkownik niejest uprawniony dokorzystania zpojazdu, oile pracownik Infolinii Technicznej Traficar niewyrazi zgody nadalsze korzystanie zpojazdu.
 7. Pojazd może być parkowany wkażdym miejscu, oile jest tozgodne zprzepisami wzakresie dozwolonego parkowania pojazdów ininiejszym regulaminem. Pojazd może być również zaparkowany wtych miejscowościach, gdzie usługa Traficar niejest dostępna. Zabronione jest kończenie wynajmu naparkingach podziemnych iparkingach zadaszonych, zwyjątkiem miejsc dedykowanych dla pojazdów Traficar wskazanych nastronie www.traficar.pl lub wAplikacji Mobilnej. Powyższe zasady parkowania dotyczą również pojazdów odbieranych zdedykowanej lokalizacji. Ponadto zabronione jest kończenie wynajmu wsposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający skorzystanie zpojazdu kolejnemu użytkownikowi. Wprzypadku pojazdów elektrycznych użytkownik zobowiązany jest zakończyć wynajem takaby pozostały zasięg pojazdu był niemniejszy niż 20 km, według wskazań komputera pokładowego pojazdu. Wprzypadku naruszenia powyższego zobowiązania użytkownik może zostać obciążony kosztami holowania pojazdu dopunktu ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie zCennikiem.
 8. Traficar zapewnia użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania zmiejsc parkingowych wobrębie miejskiej strefy płatnego parkowania wwybranych miejscowościach. Lista miejscowości, wktórychmożliwe jest nieodpłatne parkowanie wmiejskiej strefie płatnego parkowania dostępna jest nastronie www.traficar.pl orazwAplikacji Mobilnej. Powyższe niedotyczy tych lokalizacji gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona odspełnienia dodatkowych wymagań (np.strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) orazparkingów prywatnych (np.wcentrach handlowych, naprywatnych posesjach, itp.). Koszty parkowania pojazdu naparkingach płatnych poza miejscami parkowania wramach miejskiej strefy płatnego parkowania orazkoszty przeparkowania pojazdu pozostawionego wniedozwolonym miejscu zgodnie zpkt 39 regulaminu, obciążają wyłącznie użytkownika.
 9. Zabroniony jest postój pojazdu zuruchomionym silnikiem przezokres dłuższy niż 20 minut (łącznie) wtrakcie trwania danego wynajmu.
 10. Wrazie naruszenia przezużytkownika przepisów ruchu drogowego skutkujących unieruchomieniem pojazdu przezzastosowanie urządzenia doblokowania kół lub usunięciem pojazdu poprzez jego odholowanie napłatny parking strzeżony użytkownik zobowiązany jest dopodjęcia czynności skutkujących zdjęciem urządzenia lub odebraniem odholowanego pojazdu zparkingu wciągu 24 godzin odmomentu poinformowania. Użytkownik zobowiązany jest dopostępowania zgodnie zzaleceniami pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 11. Jeżeli użytkownik niedokona czynności, októrychmowa wpkt 42 regulaminu wterminie 24 godzin odmomentu poinformowania ounieruchomieniu lub usunięciu pojazdu bądź odmówi ich podjęcia, Traficar podejmuje niezwłocznie działania mające nacelu zdjęcie urządzenia lub odebranie pojazdu zparkingu. Wpowyższych przypadkach użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą zaobsługę unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodną zCennikiem.
 12. Wprzypadku gdyużytkownik zamierza zamknąć pojazd niekończąc jednak okresu najmu zamknięcie pojazdu następuje zwykorzystaniem kluczyka dopojazdu. Wybranie opcji „Zamknij” wAplikacji Mobilnej jest natomiast równoznaczne zzakończeniem najmu.
 13. Wpojazdach udostępnianych wramach Traficar zamontowane sąurządzenia pozwalające nalokalizację pojazdu, odczyt poziomu paliwa (odczyt zasięgu wprzypadku pojazdów elektrycznych), monitorowanie prędkości pojazdu orazprędkości obrotowej silnika.
 14. Traficar zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika naokres do30 dni wprzypadku stwierdzenia powtarzających się przypadków korzystania zpojazdu wsposób niezgodny zregulaminem, instrukcją obsługi lub przepisami ruchu drogowego.

Zakończenie najmu

 1. Zakończenie najmu pojazdu następuje poprzez skorzystanie zopcji zakończenia najmu wAplikacji Mobilnej. Urządzenie mobilne użytkownika musi mieć połączenie zInternetem (usługa przesyłania danych pakietowych).
 2. Zakończenie najmu beznaliczenia kosztów transportu pojazdu jest możliwe tylkowówczas gdy:
  1. pojazd zaparkowany został wobszarze dostępności usługi Traficar wskazanym wAplikacji Mobilnej,
  2. pojazd zaparkowany został wobszarze zasięgu usługi przesyłania danych pakietowych orazwzasięgu odbiorników sygnału GPS,
  3. pojazd niezostał zaparkowany wmiejscu, wktórymparkowanie jest niedozwolone lub też wmiejscu, gdzie możliwość wjazdu lub parkowania pojazdu jest uzależniona odspełnienia dodatkowych wymagań (np.strefa płatnego parkowania dostępna wyłącznie dla mieszkańców) lub naobszarze parkingów prywatnych lub parkingów podziemnych bądź zadaszonych lub wmiejscach, wktórychparkowanie jest dozwolone tylkowokreślonych godzinach lub dniach
 3. Wprzypadku zakończenia najmu poza obszarem wskazanym wpkt 48 użytkownik zostanie obciążony kosztami parkowania pojazdu orazinnymi kosztami związanymi zkoniecznością przeparkowania pojazdu, awprzypadku pojazdu dostawczego (Traficargo) zostanie obciążony opłatą zazakończenie najmu poza lokalizacją dedykowaną zgodnie zCennikiem.
 4. Wprzypadku pojazdu odbieranego zdedykowanej lokalizacji zakończenie najmu jest możliwe wyłącznie pozaparkowaniu pojazdu wtejsamej lokalizacji, wktórejnastąpił odbiór pojazdu, zwyjątkiem pojazdu dostawczego (Traficargo), którymoże zostać zaparkowany poza lokalizacją dedykowaną wtejsamej strefie, wktórejnastąpiło rozpoczęcie korzystania zpojazdu zanaliczeniem opłaty ztego tytułu zgodnie zCennikiem. Wprzypadku pojazdu elektrycznego zakończenie najmu możliwe jest wyłącznie wtejsamej strefie, wktórejnastąpiło rozpoczęcie korzystania zpojazdu, aprzy tym wobszarze dostępności usługi Traficar (strefa, wobrębie którejnależy zakończyć najem orazobszar dostępności usługi Traficar wskazany jest wAplikacji Mobilnej).
 5. Wcelu zakończenia najmu konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  1. umieszczenie kluczyka dopojazdu wschowku pasażera wspecjalnie dotego przeznaczonym ioznaczonym miejscu,
  2. zaciągnięcie (uruchomienie) hamulca ręcznego, wyłączenie świateł, zamknięcie wszystkich okien wpojeździe,
  3. uruchomienie polecenia „Zamknij” wAplikacji Mobilnej poopuszczeniu pojazdu. Należy upewnić się, iżpojazd jest zamknięty (pociągając klamkę wpojeździe), wprzeciwnym wypadku najem niezostanie zakończony.
 6. Wprzypadku niedopełnienia warunków zpkt 51 zakończenie korzystania zpojazdu niebędzie możliwe iopłata zaczas korzystania zpojazdu będzie wdalszym ciągu naliczana.
 7. Traficar maprawo dowypowiedzenia umowy najmu wkażdym przypadku naruszenia przezużytkownika przepisów niniejszego regulaminu zeskutkiem natychmiastowym. Użytkownik zobowiązany jest wówczas doniezwłocznego zwrotu kluczyków pojazdu, niepóźniej niż wterminie 48 hoddnia zakończenia najmu podrygorem naliczenia opłaty zgodnej zCennikiem. Wcelu zwrotu kluczyków dopojazdu użytkownik zobowiązany jest dokontaktu zInfolinią Techniczną Traficar. Użytkownik maprawo dowypowiedzenia umowy najmu wkażdym czasie poprzez zakończenie najmu.

Opłaty zakorzystanie zpojazdu

 1. Ztytułu użytkowania pojazdu wramach Traficar naliczana jest opłata stanowiąca sumę:
  1. opłaty zakorzystanie zpojazdu przezokreślony czas (na24 hlub dłużej) lub jednorazowej opłaty startowej – wzależności odwyboru sposobu naliczania opłat ztytułu użytkowania pojazdu przezużytkownika,
  2. opłaty zakorzystanie zpojazdu wtrakcie postoju pojazdu,
  3. opłaty zapokonany pojazdem dystans.
 2. Opłata zakorzystanie zpojazdu wtrakcie postoju pojazdu naliczana jest zakażdą rozpoczętą minutę korzystania zpojazdu, odmomentu pierwszego otwarcia pojazdu domomentu zakończenia najmu, poza okresem czasu, kiedy pojazd jest wruchu. Naliczanie opłaty rozpoczyna się odkolejnej pełnej minuty powyłączeniu zapłonu pojazdu lub powyłączeniu silnika wprzypadku pojazdu elektrycznego.
 3. Opłata zakorzystanie zpojazdu przezokreślony czas (na24 hlub dłużej) naliczana jest odmomentu pierwszego otwarcia pojazdu domomentu zakończenia najmu zakażdą rozpoczętą dobę wynajmu. Opłata startowa naliczana jest wprzypadku wyboru przezużytkownika oferty wynajmu nadowolny okres czasu.
 4. Opłata zapokonany pojazdem dystans jest naliczana zakażdy rozpoczęty kilometr przejazdu. Przejechany dystans jest odczytywany zdanych transmitowanych zszyny CAN wpojeździe. Opłata zapokonany pojazdem dystans może się różnić wzależności oddokonanego przezużytkownika wyboru sposobu naliczania opłat ztytułu użytkowania pojazdu.
 5. Stawki wskazanych wyżej opłat wskazane sąwcenniku usług najmu zamieszczonym nastronie www.traficar.pl. Użytkownik związany jest cennikiem usług najmu obowiązującym wchwili dokonywania rezerwacji pojazdu. Wprzypadku zmiany cennika usług najmu korzystanie zTraficar jest możliwe dopiero poakceptacji zmian cennika usług najmu. Użytkownik niezgadzający się nazmianę cennika usług najmu jest uprawniony dousunięcia konta użytkownika.
 6. Przy rezerwacji pojazdu nakarcie płatniczej użytkownika dokonywana jest preautoryzacja nakwotę określoną wcenniku nastronie. Kwota preautoryzacji ulega zmianie wtrakcie trwania najmu ijest aktualizowana napodstawie ilości przejechanych kilometrów iczasu trwania najmu zgodnie zcennikiem usług najmu zamieszczonym nastronie www.traficar.pl. Wysokość kwoty preautoryzacji wskazana jest wcenniku usług najmu zamieszczonym nastronie www.traficar.pl. Kwota preautoryzacji zawsze odpowiada aktualnemu kosztowi najmu zgodnie zcennikiem usług najmu.
 7. Pozakończeniu najmu użytkownik otrzymuje informację onaliczonych opłatach zaużytkowanie pojazdu orazfakturę elektroniczną dokumentującą naliczone opłaty. Płatność zostanie zrealizowana automatycznie zapośrednictwem operatora płatności bezgotówkowych współpracującego zTraficar. Płatność zostanie pomniejszona okwotę zablokowaną nakarcie płatniczej użytkownika wramach dokonanej preautoryzacji. Wprzypadku braku możliwości realizacji płatności bezgotówkowej użytkownik zostanie poproszony odokonanie płatności wybranym przezsiebie sposobem.
 8. Zwolnienie preautoryzacji następuje wterminie wynikającym zprocedur banku będącego wystawcą karty płatniczej.
 9. Wprzypadku istnienia zaległości wopłatach lub braku środków pieniężnych nakarcie płatniczej wmomencie rezerwacji możliwość dokonywania rezerwacji pojazdów wramach Traficar będzie wstrzymana doczasu uregulowania zaległości lub zapewnienia środków pieniężnych nakarcie płatniczej. Obraku możliwości dokonania rezerwacji użytkownik zostanie poinformowany zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 10. Wprzypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych nakarcie płatniczej użytkownika wtrakcie trwania najmu zgodnie zpkt 59 regulaminu, Traficar maprawo dowypowiedzenia umowy najmu wtrybie natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy najmu nastąpi popowiadomieniu użytkownika zapośrednictwem Aplikacji Mobilnej obraku możliwości preautoryzacji. Wprzypadku braku możliwości aktualizacji wysokości blokady środków pieniężnych nakarcie płatniczej Traficar, pobezskutecznym wezwaniu Najemcy dozapłaty (wformie korespondencji elektronicznej email, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) uprawniony jest dozablokowania rozrusznika pojazdu. Wstanie wyższej konieczności Najemca może skontaktować się zInfolinią Techniczną Traficar celem odblokowania rozrusznika.
 11. Warunki rezerwacji pojazdów przezużytkownika wkontekście płatności mogą zostać określone odrębnie napodstawie umowy zawartej pomiędzy Traficar aużytkownikiem.

Uszkodzenia pojazdu

 1. Zzastrzeżeniem wypadków wskazanych wpkt 68 – 69 użytkownik ponosi odpowiedzialność zawyposażenie pojazdu orazjego stan techniczny jak izaewentualne uszkodzenia pojazdu zaistniałe zwiny użytkownika.
 2. Wszelkie zaistniałe uszkodzenia pojazdu użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie naInfolinię Techniczną Traficar. Ponadto użytkownik zobowiązany jest poinformować policję ouszkodzeniu pojazdu naskutek wypadku, kolizji lub czynu ocharakterze umyślnego niszczenia mienia. Wprzypadku wskazanym wzdaniu poprzednim użytkownik maobowiązek pozostać namiejscu zdarzenia domomentu poinformowania użytkownika przezInfolinię Techniczną, iżobecność użytkownika namiejscu zdarzenia niejest konieczna. Użytkownik, najpóźniej wterminie 24 godzin odwezwania, zobowiązany jest przedkładać nażądanie Traficar wszelkie dokumenty orazskładać wyjaśnienia wzwiązku zprocesem likwidacji szkody komunikacyjnej
 3. Orientacyjne koszty uzupełnienia wyposażenia pojazdu orazusunięcia zaistniałych uszkodzeń pojazdu wskazane sąwCenniku.
 4. Użytkownik nieponosi odpowiedzialności zakradzież pojazdu jak izauszkodzenie lub zniszczenie pojazdu naskutek wypadku lub kolizji. Brak odpowiedzialności użytkownika nieobejmuje przypadków:
  1. umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu,
  2. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas prowadzenia wstanie pospożyciu alkoholu lub wstanie nietrzeźwym, poużyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bezważnego ihonorowanego wPolsce prawa jazdy,
  3. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu wrazie naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  4. zdarzeń wtrakcie którychkierowca zbiegł zmiejsca zdarzenia,
  5. szkody powstałej gdykierowcą niebył użytkownik którydokonał rezerwacji pojazdu,
  6. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu niezgłoszonego Infolinii Technicznej Traficar zgodnie zpkt 66,
  7. uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu jeżeli użytkownik niezłożył dokumentów lub wyjaśnień zgodnie zpkt 66 powyżej. Wtym wypadku odpowiedzialność użytkownika ogranicza się dowartości szkody przekraczającej opłatę wskazaną wpkt K. Cennika opłat dodatkowych.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zauszkodzenia pojazdu powstałe wwyniku użytkowania goniezgodnie zprzeznaczeniem (użytkowanie wwarunkach prowadzących doponadnormatywnego zużycia pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie zhamulca ręcznego wtrakcie jazdy), alboużywania gomimo wyświetlania się kontrolki nakazującej natychmiastowe zatrzymanie pojazdu (np.uszkodzenia silnika braku oleju, „STOP”).

Infolinia techniczna

 1. Wprzypadku jakichkolwiek wątpliwości codostanu technicznego orazzasad korzystania zpojazdu jak iAplikacji Mobilnej użytkownik może kontaktować się zInfolinią Techniczną Traficar dzwoniąc podnumer telefonu (+48) 123 000 330.
 2. Niezwłoczny kontakt zInfolinią Techniczną Traficar jest konieczny wprzypadku:
  1. awarii pojazdu,
  2. utraty kluczyków dopojazdu,
  3. kradzieży pojazdu,
  4. zaobserwowania uszkodzenia pojazdu,
  5. kolizji lub wypadku zudziałem pojazdu,
  6. braku wyposażenia,
 3. Wprzypadku gdypojazd ulegnie wypadkowi lub kolizji drogowej użytkownik jest zobowiązany stosować się dozaleceń pracownika Infolinii Technicznej Traficar.
 4. Wprzypadku utraty kluczyka dopojazdu, wtym wszczególności naskutek kradzieży bądź zagubienia, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zadbać owłaściwe zabezpieczenie pojazdu przedkradzieżą, anastępnie skontaktować się zpracownikiem Infolinii Technicznej Traficar ipostępować zgodnie zjego zaleceniami.
 5. Wprzypadku zaistnienia awarii wtrakcie korzystania zpojazdu użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przeddalszym uszkodzeniem orazzadbać obezpieczeństwo ruchu. Dalsze korzystanie zpojazdu uzależnione jest odoceny stanu technicznego pojazdu przezpracownika Infolinii Technicznej Traficar – wprzypadku awarii niezagrażających bezpieczeństwu ruchu pracownik Infolinii Technicznej Traficar może wyrazić zgodę nadalsze korzystanie zpojazdu.

Informacje końcowe

 1. Wzwiązku ztreścią art. 38 pkt 12 ustawy zdnia 30 maja 2014 roku oprawach konsumenta użytkownikowi nieprzysługuje prawo doodstąpienia odumowy najmu napodstawie art. 27 ww. ustawy.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane pisemnie naadres siedziby Traficar lub drogą elektroniczną naadres poczty reklamacja@traficar.pl. Reklamacje rozpatrywane sąwterminie 14 dni odotrzymania reklamacji.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka zograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą wKrakowie, ul.Puszkarska 7F, wpisana doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS: 0000592539, nrNIP: 6751529371, nrREGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 4. RODO torozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 5. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych zktórymkontakt możliwy jest podnrtel.+48334861986 orazadresem e-mail iod@traficar.pl
 6. Dane osobowe potencjalnych użytkowników, podane wtrakcie rozmowy zpracownikiem infolinii Traficar – imię, nazwisko, firma, adres e-mail – przetwarzane będą nażądanie potencjalnego użytkownika wcelu przedstawienia oferty najmu pojazdów orazzawarcia umowy zTraficar, apodstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność podjęcia niezbędnych działań przedzawarciem umowy nażądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), dane tebędą przetwarzane przezokres niezbędny doprzedstawienia oferty, apotym czasie mogą być przetwarzane przezokres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane osobowe użytkowników:
  1. imię inazwisko, adres zamieszkania (wprzypadku użytkowników będących cudzoziemcami zjednego zkrajów, októrychmowa wpkt 10 Regulaminu – adres zameldowania wPolsce orazdatę upływu okresu ważności karty pobytu), numer telefonu, adres e-mail, seria inrprawa jazdy, nrPESEL (jeżeli został nadany), data urodzenia, nridatę ważności paszportu, lokalizacja itrasa przejazdu – będą przetwarzane napodstawie konieczności wykonania umowy, którejużytkownik jest stroną orazdla podjęcia czynności przedzawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) wcelu świadczenia usług drogą elektroniczną orazświadczenia usług najmu pojazdów, apodanie danych jest dobrowolne, leczjest niezbędne dla zawarcia iwykonania powyższych umów zTraficar, adane będą przetwarzane przezokres niezbędny dla realizacji obowiązków Traficar wynikających zumów zawartych zużytkownikiem, apotym okresie doprzedawnienia roszczeń wynikających ztych umów,
  2. dane osobowe wskazane wprawie jazdy ikarcie pobytu orazdane przekazane wraz zdokonaną opłatą weryfikacyjną przezinstytucję prowadzącą rachunek bankowy przypisany dopodanej przezużytkownika karty płatniczej – będą przetwarzane napodstawie prawnie uzasadnionego interesu Traficar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego naochronie Traficar przednadużyciami, wcelu weryfikacji tożsamości użytkownika, awprzypadku użytkownika będącego cudzoziemcem zjednego zkrajów, októrychmowa wpkt 10 Regulaminu – adresu zameldowania wPolsce orazuprawnienia użytkownika doprowadzenia pojazdów, apodanie danych jest dobrowolne, leczjest niezbędne dla zawarcia iwykonania umów zTraficar, adane będą przetwarzane wtym celu przezokres dwóch dni roboczych
  3. nrPESEL, awprzypadku użytkowników prowadzących działalność gospodarczą numer NIP – będą przetwarzane napodstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wcelu weryfikacji wiarygodności płatniczej użytkownika zapośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., apodanie danych jest dobrowolne, leczjest niezbędne dla zawarcia iwykonania umów zTraficar, adane będą przetwarzane wtym celu domomentu cofnięcia udzielonej zgody,
  4. imię inazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, awprzypadku użytkowników będących cudzoziemcami zjednego zkrajów, októrychmowa wpkt 10 Regulaminu także adres zameldowania wPolsce, data urodzenia ipłeć, historia wizyt nastronie www.traficar.pl, historia transakcji – będą przetwarzane napodstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wcelu marketingowym polegającym naprzesyłaniu naadres e-mail oraznumer telefonu użytkownika atakże wyświetlanie waplikacji reklam orazinformacji oofertach ipromocjach towarów iusług Traficar, atakże wyświetlanie informacji oofertach ipromocjach towarów iusług jego Partnerów Strategicznych, nabezpośrednim kontakcie telefonicznym wcelu przedstawienia ofert, reklam ipromocji, oraznaprofilowaniu danych wcelu przedstawienia orazwyświetlenia Użytkownikowi zindywidualizowanej oferty, reklamy ipromocji, apodanie danych jest dobrowolne iniejest niezbędne dla zawarcia iwykonania umów zTraficar, adane będą przetwarzane niedłużej niż 3 lata odostatniego kontaktu marketingowego. Lista Partnerów Strategicznych Traficar orazich ofert ipromocji, dostępna jest wzakładce „Promocje” nastronie internetowej Traficar orazwaplikacji mobilnej,
  5. imię, nazwisko, e-mail, telefon – będą przetwarzane wcelu realizacji uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegającego nabadaniu jakości usług świadczonych przezTraficar, poprzez kontakt wtym celu drogą mailową lub telefoniczną zużytkownikiem, adane będą mogły być wykorzystane wtym celu wtrakcie trwania umowy orazpojej zakończeniu – wtym przypadku niepóźniej niż wokresie 1 miesiąca odzakończenia przezUżytkownika ostatniego wynajmu pojazdu.
 8. Parametry pracy pojazdu lub jego podzespołów, tj.prędkość, operowanie pedałami hamulca, gazu, dynamika jazdy, szybkość iczęstość zmiany biegów, przeciążenia, przyspieszenia, działanie układów bezpieczeństwa będą służyć dozbudowania profilu użytkownika usługi Traficar orazjego profilowania. Przetwarzanie powyższych danych jest integralną częścią usługi, ijest niezbędne wcelu realizacji umowy. Celem przetwarzania tych danych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika orazinnych uczestników ruchu drogowego, obniżenie potencjalnych kosztów niezgodnego zregulaminem użytkowania wynajętych pojazdów orazdochodzenie roszczeń związanych zzawarciem iwykonaniem umowy przezTraficar orazwobec Traficar. Przetwarzanie będzie dokonywane domomentu przedawnienia roszczeń Traficar ztytułu zawartej umowy. Dane temogą mieć wpływ narealizację obecnej iprzyszłej usługi przezTraficar , wszczególności możliwość odmowy świadczenia usług przezTraficar, zgodnie zpostanowieniami Regulaminu. Zebrane dane niebędą wykorzystane dozautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu dotreści danych orazich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, atakże prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania iprawo przenoszenia danych. Zpowyższych praw można skorzystać zgłaszając się doInspektora Danych Osobowych (pkt 79).
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo downiesienia skargi doorganu nadzorczego tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może wkażdym czasie cofnąć zgodę, coniebędzie miało jednak wpływu nazgodność zprawem przetwarzania, któregodokonano napodstawie zgody przedjej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się zInspektorem Danych Osobowych (pkt 79).
 12. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe wimieniu Traficar, tojest podmiotom świadczącym narzecz Traficar usługi związane przede wszystkim zobsługą klienta (wtym infolinia techniczna orazdział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu zTraficar, wcelu realizacji płatności, orazspółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. iMinistrowi Cyfryzacji.
 13. Dane użytkownika zostaną udostępnione spółce EXPRESS sp. zo.o. sp.k. wcelu realizacji uzasadnionego interesu tego podmiotu, polegającego nawskazaniu właściwym organom osoby, którajest zobowiązana douiszczenia opłaty dodatkowej określonej wart. 13f Ustawy odrogach publicznych lub wykonania przezten podmiot obowiązku prawnego zgodnie zart. 78 ust. 4. Ustawy Prawo oruchu drogowym. Powyższe mazastosowanie wsytuacji, gdyExpress sp. zo.o. sp. k., przekazał pojazd dokorzystania spółce Traficar sp. zo.o., którajest uprawniona dooddania pojazdu naPaństwa rzecz. Klauzula informacyjna EXPRESS znajduje się podtym tymlinkiem.

Cennik

Cennik opłat dodatkowych:

ZDARZENIEOPŁATA
A. Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej naszybie320 PLN
B. Utrata kluczyka dopojazdu800 PLN
C. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych wCennikuopłata wg. cennika producenta + 35%
D. Palenie tytoniu wsamochodzie250 PLN
E. Holowanie innych pojazdów lub uruchamianie kablami rozruchowymi innych pojazdów najętym samochodem250 PLN
F. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej dokierowania pojazdem500 PLN
G. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (wtym koszty prania tapicerki) orazczęści zamiennych iwyposażenia, wprzypadku gdynaprawa objęta jest odpowiedzialnością klientakoszt usługi lub części + 35%
H. Koszt transportu pojazdu dogranic administracyjnych miasta, zktóregopojazd pochodzi, wrazie zakończenia wynajmu poza wyznaczoną strefą2 zł zakilometr + 100 zł zadobę
I. Sprzątanie samochodu wzwiązku zprzewozem zwierząt niezgodnym zpkt. 33 usługi Traficar80 PLN
J. Koszty przeparkowania pojazdu wzwiązku znieprawidłowym zaparkowaniem pojazdu przezużytkownika250 PLN + ewentualne koszty usunięcia zdrogi iprzechowywania pojazdu
K. Brak poinformowania Traficar ozaistnieniu zdarzenia skutkującego możliwością pokrycia szkody zpolisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów (OC)1000 PLN
L. Użytkowanie pojazdu niezgodnie zprzeznaczeniem (użytkowanie wwarunkach prowadzących doponadnormatywnego zużycia pojazdu, utrzymywanie wysokich obrotów silnika, korzystanie zhamulca ręcznego wtrakcie jazdy, uporczywe niestosowanie właściwego przełożenia skrzyni biegów) nieskutkujące awarią lub uszkodzeniem pojazdu50 PLN
M. Obsługa unieruchomionego lub usuniętego pojazdu zgodnie zpkt. 43 Regulaminu250 PLN
N. Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie zpkt. 39 Regulaminu250 PLN
O. Obsługa pojazdu dostawczego (Traficargo) zaparkowanego niezgodnie zpkt. 48 lit. aRegulaminu49 PLN
P. Brak zwrotu kluczyka dopojazdu zgodnie zpkt. 53 Regulaminu500 PLN

Opłata wskazana wCenniku pełni funkcję informacyjną istanowi orientacyjną wysokość szkody będącej skutkiem zdarzenia wskazanego wCenniku.

(Video) Traficar - weź i jedź

Użytkownik będący konsumentem odpowiada zafaktyczną szkodę Traficar. Wprzypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego wCenniku Traficar skieruje, doUżytkowania będącego konsumentem, wezwanie dozapłaty faktycznie poniesionej szkody.

Regulamin płatności bezgotówkowych

  1. Niniejszy regulamin precyzuje zasady dokonywania bezgotówkowej zapłaty zausługi świadczone wramach Traficar. Usługa Traficar świadczona jest przezspółkę TRAFICAR spółka zograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą wKrakowie, ul.Puszkarska 7F, wpisanej dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem 0000592539, NIP 6751529371. Dokonywanie płatności zausługi świadczone wramach Traficar jest możliwe wyłącznie poprzez korzystanie zpłatności bezgotówkowych.
  2. Przedprzystąpieniem dokorzystania zusług Traficar konieczne jest wskazanie danych karty płatniczej orazprzeprowadzenie weryfikacji danych karty płatniczej.
  3. Niejest dopuszczalne wskazanie danych karty płatniczej nienależącej doużytkownika dokonującego rejestracji konta użytkownika wramach Traficar.
  4. Traficar zastrzega sobie możliwości weryfikacji danych karty płatniczej. Weryfikacja następuje poprzez obciążenie rachunku użytkownika kwotą 1 zł. Pobrana kwota jest zwracana narachunek użytkownika wterminie 7 dni.
  5. Traficar weryfikuje dane osobowe wskazane przezużytkownika wtracie rejestracji zdanymi przekazanymi przezinstytucję prowadzącą rachunek bankowy, zktóregozostała dokonana opłata weryfikacyjna
  6. Traficar nieprzechowuje danych karty płatniczej. Dane karty płatniczej przechowywane sąwyłącznie przezagenta rozliczeniowego.
  7. Płatność zausługi najmu dokonywana jest wramach preautoryzacji. Ostatecznie rozliczenie płatności następuje powykonaniu usługi awięcpozakończeniu wynajmu pojazdu wramach Traficar iuwzględnia środki zablokowane dotejpory nakarcie płatniczej użytkownika. Wysokość pobieranej kwoty jest ustalana napodstawie Regulaminu Usługi Traficar. Pobrana kwota odpowiada wysokość ceny usługi wynajmu wskazanej wtreści faktury VAT przesłanej użytkownikowi pozakończeniu najmu.
  8. Użytkownik jest uprawniony dousunięcia danych karty płatniczej wkażdym czasie. Wczasie gdyniejest zarejestrowana żadna należąca doużytkownika karta płatnicza korzystanie zusługi Traficar jest niemożliwe.

Regulamin Traficar obowiązujący użytkowników zarejestrowanych do21.07.2021 23:59:59

(Video) Traficar - auto na minuty

Zasady tworzenia preautoryzacji wTraficar, októrychmowa wpunkcie 59 Regulaminu Traficar

(Video) SAMOCHÓD NA MINUTY - JAK TO DZIAŁA?? TRAFICAR vs. VOZILLA
(Video) SAMOCHÓD NA MINUTY - JAK TO DZIAŁA? TRAFICAR
(Video) By Traficar user for Traficar users!

Videos

1. Traficar - auto na minuty
(Traficar)
2. "Świeżak" w Panku czy Traficar'ze czyli czy warto wypożyczać auto w carsharingu?
(Trasy egzaminacyjne na Prawo jazdy)
3. RENAULT Arkana 1.3TCe 110kW 2022 POV Test Drive 4K | TRAFICAR
(Adrian Gojtowski)
4. Samochód na minuty? Chętnie! Sprawdziliśmy jak działa Traficar w Jaworznie
(dlaCiebietv)
5. Najtańszy carsharing we Wrocławiu! [PORÓWNANIE] #Traficar #Panek #4mobility
(EU z Auta)
6. Traficar i Panek w Gdańsku. Co lepsze i tańsze? [PORÓWNANIE] #Traficar #Panek #Carsharing
(EU z Auta)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 18/06/2023

Views: 5315

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.