Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie (2023)

Każdemu z nas zdarza się przebywać na zwolnieniu lekarskim. Niekiedy jednak nasza niedyspozycja trwa dłużej nic 30 dni. W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie badania kontrolnego, które potwierdzi, że jesteśmy zdolni do pracy.

Powrót do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni

Poddanie się przez badaniom lekarskim jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika i wynika wprost z zapisów kodeksu pracy. Art. 211 stanowi, że w szczególności pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

W przypadku pracowników mamy do czynienia z 4 rodzajami badań i są to badania:

 • wstępne, którym podlegają osoby przyjęte do pracy;
 • okresowe, którym podlegają wszyscy pracownicy, a ich częstotliwość ustalana jest przez lekarza, który każdorazowo bierze pod uwagę stan zdrowia;
 • kontrolne, w przypadku dłużej nieobecność - w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku;
 • końcowe – wykonywane na wniosek, po zakończeniu stosunku pracy, w przypadku, gdy pracownik pracował w warunkach szkodliwych, a wynik takiego badania pozwoli ustalić czy mamy do czynienia z chorobą zawodową.

W myśl art. 229 § 2 kodeksu pracy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Oznacza to, że w takim wypadku będziemy musieli uzyskać od pracodawcy skierowanie na takie badania, w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W procesie rekrutacji często mamy do czynienia z czymś takim jak oświadczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku, które składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Powrót do pracy po L4 - kiedy trzeba iść na badania kontrolne?

Jak już wspomniano powyżej, w przypadku gdy przebywaliśmy na L4 dłużej niż 30 dni, w każdym przypadku pracodawca skieruje nas do odbycia badań kontrolnych. Tylko w przypadku uzyskania zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, zostaniemy dopuszczeni do wykonywania obowiązków służbowych.

'"> Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie (1)

Szukasz pracy?

POKOJÓWKA (m/k) – Niemcy (wyspa Sylt)

Derksen Polska Sp. z o.o.

 • Niemcy
(Video) Brak świadczenie rehabilitacyjnego ZUS oraz lekarz nie dopuszcza do pracy!!

INŻYNIER LOGISTYKI (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Nowa Sól

Dodana

Manufacturing Engineer

ALUDYNE.COM

 • Bielsko-Biała

Dodana

(Video) Zatrudnianie pracowników krok po kroku - odc. 9 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

SPRZEDAWCA (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gubin

Dodana

(Video) Film edukacyjny z zakresu renty z tytułu niezdolności do pracy

SPRZEDAWCA (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Zielona Góra

Dodana

Praca Warszawa Praca Wrocław Praca Kraków Praca Katowice

Badania kontrolne – obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracownika:

 • pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

W przypadku niewykonania badań kontrolnych, pomimo wystawionego skierowania, może Najdotkliwsze dojść do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdyż niewykonanie badań można pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 kodeksu. Ponadto, pracodawca może zastosować wobec pracownika:

 • 1) karę upomnienia;
 • 2) karę nagany.

<b>Obowiązki pracodawcy:</b>

 • wystawienie skierowania na badania kontrolne, mającego na celu uzyskanie zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia do pracy;
 • poniesienie kosztów przeprowadzenia badań (pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy);
 • niedopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zaświadczenie o zdolności do pracy cena- koszt badania wraz z wystawieniem zaświadczenie, to ok 50 zł, przy czym należy pamiętać, że pokrywa je pracodawca.

(Video) Renta vs. grupa inwalidzka - co, jak, gdzie i po co

Skierowanie pracownika na badania – badanie kontrolne a czas pracy

Kiedy otrzymamy już skierowanie na badania, możemy umówić się na konkretny termin z przychodnią, z którą nasz pracodawca ma zawartą umowę. Czy powinniśmy w takim wypadku wziąć urlop lub umówić się na wizytę poza godzinami pracy, aby uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy?

Zgodnie z art. 229 § 3 kodeksu pracy, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie (7)

Badanie kontrolne a powrót z macierzyńskiego

W przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego, co do zasady nie jest wymagane przeprowadzenie badań kontrolnych. Jednak będzie to miało związek z tym, czy przed nim kobieta w ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim. Często też ma miejsce sytuacja, gdy po powrocie do pracy konieczne będzie wykonanie badań okresowych, ponieważ minęła ich ważność. W takich wypadkach powinny zostać wystawione dwa rodzaje skierowań, przy czym samo badanie ma oczywiście potwierdzić zdolność do pracy.

Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wynika z niego, że orzeczenie takie

 • stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy;
 • stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy wobec istnienia przeciwskazań zdrowotnych

Oczywiście większości z nas zależy na tym, aby uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, ponieważ tylko taki stan rzeczy, dopuści nas do wykonywania obowiązków zawodowych, bez obawy o narażenie się na konsekwencje.

Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie (8)

Ile jest ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy? O jego długości decydują każdorazowo lekarz. Ponadto, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Czym skutkuje dopuszczenia pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego?

Za brak zaświadczenia o zdolności do pracy pracownika odpowiada pracodawca. W praktyce oznacza to bowiem, że pracownik nie jest zdolny do pracy oraz otrzymania wynagrodzenia. Pracodawca w takim wypadku naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku gdyby pracownikowi coś się stało. Pracodawcy za dopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowych, pracownika bez odpowiedniego orzeczenia lekarza medycyny pracy grozi kara grzywny nawet do 30 000 zł. pracy.

Co zrobić w przypadku braku zaświadczenia o zdolności do pracy?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz nie będzie chciał nam wystawić odpowiedniego orzeczenia. W takich wypadkach niezbędna będzie ponowna wizyta, na którą zabierzemy ze sobą całą dokumentację medyczną oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu.

Ponadto, warto pamiętać, że na podstawie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Oznacza to, że nie jest konieczne orzeczenie lekarza medycyny pracy, ponieważ może je wystawić lekarz innej specjalizacji.

Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie (9)

Zaświadczenie o zdolności do pracy a dostęp do dokumentacji medycznej

Na początku należy podkreślić, że pacjent ma zawsze dostęp do informacji, które dotyczą jego stanu zdrowia i przeprowadzonego leczenia. Wynika to bezpośrednio z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Ponadto, zgodnie z art. 23 tejże ustawy, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podsumowując każdy z nas ma prawo do :

 • wglądu do takiej dokumentacji (dodatkowo może być ona udostępniona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych)
 • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

Niejednokrotnie będzie to pomocne w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy nie chce nam wystawić orzeczenia o zdolności do pracy. W takich wypadkach możemy przekazać mu wszelką dokumentację medyczną, która będzie świadczyć o przebiegu choroby oraz zakończonym leczeniu.

(Video) Renta z tytułu niezdolności do pracy

Co potrzebne do lekarza medycyny pracy-wybierając się na wizytę, należy przede wszystkim zabrać ze sobą:

 1. skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę:
 2. dokument tożsamości;
 3. w przypadku wady wzroku – okulary/soczewki;
 4. w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – dokument to potwierdzający;
 5. w przypadku badania kontrolnego - zaświadczenie o zakończeniu leczenia, wydane przez lekarza prowadzącego lub zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia w przypadku kontynuacji leczenia.

FAQs

Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie? ›

Po 30 dniach zwolnienia chorobowego pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, aby ponownie stwierdził on czy pracownik może pracować. Lekarz medycyny po przeprowadzaniu badania wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy.

Jaki lekarz może wystawić zaświadczenie o zdolności do pracy? ›

Przed rozpoczęciem nowej pracy lub po długotrwałej chorobie, każdy pracownik musi otrzymać potwierdzenie zdolności do pracy. Potwierdzenie to jest wystawiane w formie orzeczenia lekarskiego i wydawane jest przez lekarza medycyny pracy.

Jaki lekarz wystawia zaświadczenie o zakończeniu leczenia? ›

Przeważnie lekarz prowadzący leczenie wystawia zaświadczenie o zakończeniu leczenia.

Czym się różni zaświadczenie lekarskie od orzeczenia lekarskiego? ›

Zaświadczenie lekarskie jest wydawane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co stanowi art. 229 kodeksu pracy, natomiast orzeczenie jest wydawane dla wszystkich kierowców bez względu na formę zatrudnienia .

Kiedy lekarz wystawia zaświadczenie o zakończeniu leczenia? ›

Zaświadczenie o zakończeniu leczenia jest wystawiane w dniu zakończenia leczenia lub po tym dniu, z zaznaczeniem, że zakończenie leczenia nastąpiło w dniu 31.12.22. Nie można takiego zaświadczenia wypisać wcześniej. Powinien je wystawić lekarz prowadzący lub inny specjalista.

Kto wystawia zdolność do pracy po chorobowym? ›

Po 30 dniach zwolnienia chorobowego pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, aby ponownie stwierdził on czy pracownik może pracować. Lekarz medycyny po przeprowadzaniu badania wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy.

Czy lekarz rodzinny może wystawić zaświadczenie? ›

Zaświadczenie lekarskie w zależności od jego przeznaczenia może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej bądź też specjalista. Wystawiane jest każdorazowo na prośbę pacjenta.

Jak powinno wygląda zaświadczenie o zakończeniu leczenia? ›

Co powinno być zawarte na druku OL-9? Druk OL-9 to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie. Musi z niego wynikać informacja o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Powinno w nim być zawarte opis przypadku oraz wpływ urazu na stan zdrowia poszkodowanego.

Jak uzyskac zaswiadczenie o zakonczeniu leczenia? ›

Proszę udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz wyda zaświadczenie o zakończonym leczeniu z którym uda się Pan do lekarza medycyny pracy.

Czy lekarz rodzinny może wystawic zaswiadczenie o zakonczeniu leczenia? ›

Zaświadczenie takie powinien wystawić specjalista prowadzący Pani leczenie lub dysponujący dokumentacją i badaniem potwierdzającym zakończenie leczenia. Lekarz rodzinny z zasady braku możliwości wykonania badania ginekologicznego najpewniej nie będzie mógł wydać zaświadczenia o zakończeniu leczenia.

Jak wygląda zaswiadczenie o zdolności do pracy? ›

Dokument zawiera m.in. dane pracownika i przełożonego oraz numery orzeczenia i skierowania na badanie. Na zaświadczeniu powinna widnieć również data i miejsce badania, data kolejnej wizyty kontrolnej oraz pieczątka i podpis lekarza medycyny pracy.

Jak wygląda orzeczenie o zdolności do pracy? ›

Jak wygląda orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy? Dokument, który wydaje lekarz medycyny pracy w celu potwierdzenia zdolności do pracy, zawiera numer orzeczenia oraz numer skierowania na badanie, dane pracownika (imię, nazwisko, adres, PESEL) i pracodawcy (nazwa i adres zakładu pracy).

Co oznacza symbol 23 na orzeczeniu lekarskim? ›

23 – wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

Jaki druk po zakończeniu leczenia? ›

Druk N-9 (teraz już OL-9) najczęściej jest kojarzony w związku z wypadkami przy pracy a co za tym idzie jednorazowym odszkodowaniem z ZUS. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, który poszkodowany powinien złożyć do pracodawcy wraz z drukiem N9 (stwierdzającym zakończenie leczenia przez lekarza).

Jakie badania po długim l4? ›

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Co jak się nie przejdzie badań okresowych? ›

Pracownik może zostać skierowany do innej pracy o ile lekarz medycyny wyrazi na to zgodę, w razie gdy opcja taka nie będzie możliwa wówczas może nastąpić rozwiązanie umowy przez pracodawcę.

Co jeśli pracownik nie przejdzie badań kontrolnych? ›

Utrata zdolności do wykonywania pracy orzeczona przez lekarza medycyny pracy w wyniku badań kontrolnych to przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę.

Jak uzyskać orzeczenie lekarskie? ›

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń.

Co widzi lekarz medycyny pracy w systemie? ›

Lekarz z pewnością zapyta o przyjmowane przez nas leki, choroby przewlekłe, przebyte operacje, wypadki i nałogi. Może zapytać również o choroby, które występowały u nas w rodzinie. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu lekarz wykona podstawowe badania: osłucha klatkę piersiową, zmierzy ciśnienie itp.

Kto wystawia zaświadczenie o chorobie przewlekłej? ›

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który: posiada specjalizację II stopnia lub. tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Czy lekarz rodzinny może wystawic zaswiadczenie o chorobie przewleklej? ›

Przy założeniu, że w tychże latach faktycznie nie występowały żadne choroby przewlekłe. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz, pod którego opieką był(a) Pan(i) przez ostatnie 5 lat. Takie zaświadczenie można uzyskać u swojego lekarza rodzinnego.

Ile kosztuje zaświadczenie od lekarza? ›

Kwestia odpłatności za zaświadczenia lekarskie zawarta jest w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wymienione są te, które są finansowane ze środków publicznych, a więc dla pacjenta są bezpłatne.

Czy potrzebne jest zaświadczenie o zakończeniu leczenia do odszkodowania? ›

Zaświadczenie o zakończeniu leczenia do odszkodowania

odszkodowanie z polisy na życie, z NNW, czy z ubezpieczenia grupowego w pracy) ubezpieczalnie wymagają dokumentu o zakończeniu leczenia. Należy wówczas poprosić o taki dokument na ostatniej wizycie kontrolnej u lekarza.

Czy można zrobić badania kontrolne pod koniec zwolnienia lekarskiego? ›

Wbrew oczekiwaniom pracodawców, nie ma podstawy prawnej, na podstawie której pracodawca mógłby zobowiązać pracownika do tego, aby zrealizował badania kontrolne w czasie zwolnienia lekarskiego. Nawet jeśli miałoby to nastąpić w jego ostatniej fazie.

Jaki lekarz wypełnia druk OL 9? ›

Zaświadczenie ZUS OL-9 o stanie zdrowia jest wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o świadczenie.

Czy lekarz medycyny pracy ma dostęp do historii choroby? ›

Daje dostęp do kompleksowej historii leczenia pacjenta. Oprócz dotychczasowych informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach i zrealizowanych wizytach lekarskich, lekarz będzie miał również, za zgodą pacjenta, dostęp online do wszystkich zdarzeń medycznych.

Czy lekarz medycyny pracy może żądać historii choroby? ›

Stanowisko UODO Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca nie jest uprawniony do pozyskiwania od podmiotu leczniczego informacji o skorzystaniu przez jego pracownika z konkretnej usługi medycznej.

Jak wrócić do pracy po długim zwolnieniu? ›

Powrót do pracy po L4 trwającym ponad 30 dni oznacza dla pracodawcy konieczność skierowania pracownika na badania lekarskie w celu potwierdzenia jego zdolności do podjęcia pracy. Doprecyzowane zostało to dokładnie w art. 229 § 2 Kodeksu Pracy. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

Czy lekarz rodzinny może przedłużyć zwolnienie od specjalisty? ›

Czy inny lekarz ma prawo do przedłużenia zwolnienia lekarskiego? Każdy lekarz, który ma odpowiednie uprawnienia nadane z ZUS może przedłużyć zwolnienie lekarskie. Wystarczy, że osoba chora faktycznie jest chora i niezdolna do podjęcia pracy w terminie, w którym kończyło się zwolnienie lekarskie.

Czy można iść na urlop po zwolnieniu lekarskim? ›

akt III PK 9/16). Stwierdził, że udzielony urlop wypoczynkowy po długiej chorobie, trwającej 30 dni i bez uzyskania zaświadczenia lekarskiego po kontrolnych badaniach jest nieprawidłowy. Dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub na żądanie.

Czy lekarz prywatny może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia? ›

Czy lekarz może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia potrzebne do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności, skoro chodzimy prywatnie do niego na wizytę? Dzień dobry, Jak najbardziej może, zwłaszcza jeżeli leczy chorobę, w związku z którą pacjent składa taki wniosek.

Kto otrzymuje oryginał orzeczenia lekarskiego? ›

Jednak w przypadku orzeczeń lekarskich, które zostały wydane w wyniku skierowania pracodawcy do lekarza na badania, do pracodawcy powinien trafić oryginał orzeczenia. Potwierdza to także wykaz dokumentów przechowywanych w aktach osobowych określony w rozporządzeniu.

Jak odzyskac zdolnosc do pracy? ›

Pracownik, który poczuje się lepiej i chce wrócić do pracy - skrócić swoje zwolnienie lekarskie - może to zrobić, ale tylko i wyłącznie za zgodą lekarza. Lekarz musi zbadać pracownika i wydać zaświadczenie, że pracownik odzyskał zdolność do pracy.

Czy pracownik musi poinformować pracodawcę o chorobie psychicznej? ›

Osoba z zaburzeniem psychicznym nie musi informować pracodawcy o swojej chorobie. Co jednak, gdy właśnie w pracy dojdzie do jej zaostrzenia i chory będzie miał urojenia, zacznie zachowywać się „dziwnie”, będzie wykrzykiwał przekleństwa, albo oskarżał innych o coś, czego nie zrobili?

Jak zdobyc zdolnosc do pracy? ›

Potwierdzenie zdolności pracownika do pracy następuje na podstawie badań lekarskich zakończonych wydaniem przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy przez pracownika na danym stanowisku.

Czy pracodawca może podważyć orzeczenie lekarskie? ›

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość odwołania się pracodawcy od decyzji lekarza i wydanego orzeczenia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.

Co nie powinno mieć wpływu na orzeczenie lekarskie? ›

Żadne względy wynikające ze współczucia, powiązań zawodowych i towarzyskich nie mogą mieć wpływu na treść orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie powinno być zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i przepisami prawa, a także z etyką i sumieniem wydającego je lekarza.

Co w sytuacji gdy lekarz medycyny pracy nie dopuści do pracy? ›

Kiedy orzeczenie lekarza medycyny o zdolności do pracy staje się nieaktualne? W sytuacji, gdy pracownik zachoruje, a jego choroba trwa dłużej niż 30 dni, orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy staje się automatycznie nieaktualne.

Czy można zwolnić pracownika który nie dostał zdolności do pracy? ›

Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 (I PKN 469/99), w którym czytamy, że „przeciwskazania lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę”.

Jak zwolnić pracownika który nie ma zdolności do pracy? ›

akt I PKN 469/99). W odniesieniu do pracownika, który – wskutek orzeczenia lekarskiego – utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, należy zastosować standardową procedurę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Czy lekarz ma prawo odmówić wydania zaświadczenia o stanie zdrowia? ›

Lekarz nie powinien także odmawiać wystawienia zaświadczenia lekarskiego, bo jest ono tylko informacją o stanie zdrowia pacjenta a nie jest orzeczeniem lekarskim.

Od jakiego lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia? ›

Idź na wizytę do lekarza, u którego się leczysz. Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o twoim stanie zdrowia. Wypełnij wniosek. Złóż wniosek i dokumenty w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy ZUS widzi badania medycyny pracy? ›

Jak się jednak okazuje, nie dla organu rentowego. Koszty badań z zakresu medycyny pracy (np. wstępnych), które traktuje się jak świadczenia rzeczowe, ZUS oskładkowuje w przypadku zleceniobiorców, ale jeśli dotyczą pracowników – składek już nie chce, bo jego zdaniem korzystają z wyłączenia określonego w rozporządzeniu.

Co dalej po 6 miesiącach zwolnienia lekarskiego? ›

Podsumowując, pracownik posiadający zwolnienie lekarskie, po 182 lub 270 dniach choroby ma prawo ubiegać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli spełni odpowiednie warunki. Świadczenie to można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy, a po wyczerpaniu tego okresu można starać się o rentę.

Jak wygląda zaświadczenie o zakończeniu leczenia? ›

Co powinno być zawarte na druku OL-9? Druk OL-9 to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie. Musi z niego wynikać informacja o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Powinno w nim być zawarte opis przypadku oraz wpływ urazu na stan zdrowia poszkodowanego.

Jak zalatwic zdolność do pracy? ›

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jak wygląda zaświadczenie od lekarza medycyny pracy? ›

Dokument zawiera m.in. dane pracownika i przełożonego oraz numery orzeczenia i skierowania na badanie. Na zaświadczeniu powinna widnieć również data i miejsce badania, data kolejnej wizyty kontrolnej oraz pieczątka i podpis lekarza medycyny pracy.

Czy lekarz rodzinny może wypisać druk OL-9? ›

Druk OL-9 wypełnia lekarz prowadzący leczenie. Może to być lekarz rodzinny POZ, lekarz w szpitalu (jeśli chory aktualnie tam przebywa) lub lekarz specjalista. Druk może być wypełniony w formie papierowej bądź elektronicznej. Lekarz ma możliwość złożenia do ZUS dokumentu OL-9 za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Czy można iść do lekarza medycyny pracy bez skierowania? ›

Zarówno wstępne badania lekarskie, jak i pozostałe, czyli kontrolne i okresowe, powinny być wykonywane na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę.

Co po długim zwolnieniu lekarskim? ›

Długie zwolnienie lekarskie – podsumowanie

Po upływie 182 dni choroby pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym również gwarantuje ochronę pracownika przed zwolnieniem, ale jedynie przez 3 miesiące pobierania tego świadczenia.

Jakie dokumenty po zakończeniu leczenia? ›

Druk OL-9 to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie. Musi z niego wynikać informacja o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Powinno w nim być zawarte opis przypadku oraz wpływ urazu na stan zdrowia poszkodowanego.

Ile kosztuje zaświadczenie od lekarza medycyny pracy? ›

Ile kosztują badania u lekarza medycyny pracy? Wizyta u lekarza medycyny pracy jest bezpłatna.

Czy potrzebne jest zaświadczenie o zakończeniu leczenia? ›

Proszę udać się do lekarza prowadzącego leczenie. Lekarz wyda zaświadczenie o zakończonym leczeniu z którym uda się Pan do lekarza medycyny pracy.

Jaki druk powinien wystawić lekarz na rentę chorobową? ›

Zaświadczenie OL-9 - ZUS.

Czy zaświadczenie o zakończeniu leczenia jest płatne? ›

Zaświadczenie o zakończeniu leczenia nie musi być płatne.

Czy lekarz rodzinny może zrobić badania do pracy? ›

Zaświadczenie o zdolności do pracy wystawi lekarz rodzinny. Jednak nie każdemu. Jak informuje Rzeczpospolita, resort zdrowia pracuje nad listą zawodów, które wciąż będą wymagały specjalistycznych badań.

Skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy? ›

Skierowanie na badania lekarskie zawsze wydaje pracodawca, który pokrywa ich ewentualne koszty – wynika to z Kodeksu pracy oraz przepisów BHP.

Videos

1. Szkolenia z ZUS: Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby |Pracodawcy RP
(PracodawcyRP)
2. Choroby psychiczne a badania pracowników ochrony
(Kraśnicki Dariusz)
3. OnkoFitka Lidka Pyta Eksperta: Arkadiusz Spychała, pracownik socjalny
(OnkoFitka Lidka)
4. Zasiłki od A do Z - webinar - Dariusz Suchorowski
(Taxflix)
5. Wsparcie profesjonalistów służby medycyny pracy w profilaktyce chorób układu ruchu (...) [DZIEŃ 2]
(Praca na zdrowie)
6. Dofinansowanie z PFRON - webinar - Danuta Sowa
(Taxflix)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 02/08/2023

Views: 5859

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.