Informator broj 5/2022 od 25.02.2022. (2023)

Informator broj 5/2022 od 25.02.2022. (1)

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Poreski tretman davanja poklona povodom Dana žena - 8. marta
 • Izvršene su izmene koeficijenata za radna mesta nameštenika razvrstana od III do VI platne grupe sa primenom počev od plate za februar 2022. godine, što utiče i na najviše plate zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru
 • Poreskitretman prihoda ostvarenog prikupljanjem novčanih sredstava za lečenje u inostranstvu uplatom na poseban namenski otvoren račun

Datum izdanja: 25. februar 2022.

Obim: 144 strane, Format: A5

Poruči

Elektronsko izdanje časopisa

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u decembru 2021. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u decembru 2021. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u decembru 2021. godine
 • Medijalna zarada u decembru 2021. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovupodataka o prosečnoj zaradi u decembru 2021. godine
 • Stopa poreza, poreska olakšica i stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom obračuna zarada i naknada zarada od 1.01.2022. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu
 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za februar 2022. godine
 • Referentna kamatna stopa, zatezna kamata, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa u 2022. godini
 • Indeks potrošačkih cena u januaru 2022. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u januaru 2022. godine
 • Godišnji izveštaj o radu interne revizije kod korisnika javnih sredstava dostavlja se do 15. odnosno 31. marta 2022. godine
 • Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe
 • Objavljen je podatak o vrednosti protokolarnog i prigodnog poklona koji javni funkcioner i član njegove porodice imaju pravo da zadrže u svojini
 • Poznati su elementi za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu (poreska prijava PPDG-2R se podnosi najkasnije do 16.05.2022.)
 • Oznake vrste prihoda (OVP) kod popunjavanja obrasca PPP-PD za zapošljavanje novih lica (shodno čl. 21z i 21i ZPDG i čl. 45ž i 45z Zakona o doprinosima) počev od 1. marta 2022. godine
 • Primena Zakona o socijalnoj karti počinje 1. marta 2022. godine
 • Izmenom Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS, propisani su novi obrasci opisa radnog mesta
 • Objavljeno je Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - na snazi je od 14.02.2022. godine
 • Donet je Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2022. godini
 • Jedinice lokalne vlasti dužne su da u 2022. godini sastavljaju konsolidovane izveštaje za plate korisnika budžeta grada i budžeta gradskih opština do 15. u mesecu za prethodni mesec

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XVI i XVIII VANREDNOM ZASEDANJU I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2021. GODINE

V. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

VI. IZVRŠENE SU IZMENE KOEFICIJENATA ZA RADNA MESTA NAMEŠTENIKA RAZVRSTANA OD III DO VI PLATNE GRUPE SA PRIMENOM POČEV OD PLATE ZA FEBRUAR 2022. GODINE, ŠTO UTIČE I NA NAJVIŠE PLATE ZAPOSLENIH KOJI OBAVLJAJU PRATEĆE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE U JAVNOM SEKTORU

 • Počev od plate za februar 2022. godine najviše plate za zaposlene koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru biće više

VII. PORESKI TRETMAN DAVANJA POKLONA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA

 • Način obračuna poreza i doprinosa pri davanju poklona za Dan žena - 8. mart
  • Način obračuna poreza i doprinosa pri isplati davanja za Dan žena zaposlenim ženama od strane poslodavca
   • Primeri obračuna pri isplati poklona za 8. mart ženama zaposlenim kod isplatioca
  • Način obračuna poreza i doprinosa pri darivanju žena koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona
 • Tretman ugostiteljskih usluga i/ili angažovanja izvođača prilikom obeležavanja Dana žena
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koje ima status "samostalnog umetnika"
  • Način obračuna poreza i doprinosa u slučaju angažovanja lica koja nemaju status "slobodnih umetnika"
 • Tretman davanja poklona povodom Dana žena sa aspekta PDV-a
 • Prilog: Tabelarni pregled poreskog tretmana davanja poklona povodom Dana žena - 8. marta, u zavisnosti od toga kome se daju pokloni i iz kojih sredstava se isplaćuju

VIII. ISPLATA NOVČANE POMOĆI ZA LEČENJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ZAPOSLENIH I LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA - BEZ OBAVEZE PLAĆANJA POREZA

 • Novčane pomoći za lečenje u zemlji i inostranstvu fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći
 • Novčane pomoći za lečenje zaposlenog u zemlji i inostranstvu
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana novčane pomoći za lečenje u zemlji i inostranstvu
 • Moguća zloupotreba zahteva za novčanu pomoć za lečenje u zemlji i inostranstvu

IX. PORESKI TRETMAN PRIHODA OSTVARENOG PRIKUPLJANJEM NOVČANIH SREDSTAVA ZA LEČENJE U INOSTRANSTVU UPLATOM NA POSEBAN NAMENSKI OTVOREN RAČUN

 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana organizovane solidarne i humanitarne pomoći

X. UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

XI. UTVRĐIVANJE VISINE NOVČANE NAKNADE KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE PREMA USKLAĐENIM I NOVOOBJAVLJENIM PODACIMA

XII. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju

XIII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

XIV. PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2021. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2021. godini
   • Kretanje bruto zarada (mesec prema mesecu) u 2021. godini - mesečni nominalni indeksi
   • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2021. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2021
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u Republici Srbiji u 2021. godini
   • Kretanje zarada bez poreza i doprinosa (mesec prema mesecu) u 2021. godini - mesečni nominalni indeksi
   • Prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS bez poreza i doprinosa (neto) po delatnostima za 2021. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj neto zaradi za I-XII/2021
  • Medijalna zarada
  • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - do 5. u mesecu za prethodni mesec na osnovu podataka o prosečnim zaradama po mesecima u 2021. godini
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. do 31.12.2022. godine (po periodima)
  • Najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022. godini
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) u 2021. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
  • Kretanje stopa poreza na zarade u periodu 2001-2022. godine
  • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice (član 15a ZPDG) u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2022. godine
  • Kretanje stopa doprinosa u periodu 2004-2022. godine
  • Kretanje minimalne neto zarade po radnom času (2002-2021.)
 • Pregled maksimalnih zarada u javnom sektoru, od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (oktobar 2012. godine)
 • Vrednost opšteg boda
 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju
 • Indeksi potrošačkih cena i stope inflacije
 • Osnovice i nominalni iznosi novčane socijalne pomoći za korisnike koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć u 2021. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u 2021. godini
 • Indeksi industrijske proizvodnje po nameni, sektorima i oblastima u Republici Srbiji u 2021. godini
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2021. godini po Zakonu o stanovanju
 • Pregled neoporezivih iznosa (u periodu od 2001. do 2021. godine) koji se koriste prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza, shodno čl. 87-89. ZPDG
 • Pregled iznosa najviših godišnjih osnovica za plaćanje doprinosa (u periodu 2003. do 2022.) na osnovu kojih se utvrđuje pravo na povraćaj doprinosa
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2021. godini
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (pregled podataka od 1.01.2002. godine)
 • Zatezna kamata u 2021. godini
  • Stope zateznih kamata i koeficijenti za obračun na iznos duga u dinarima
  • Stope zateznih kamata na iznos duga u stranoj valuti
 • Stopa redovne tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica (po godinama, od 2016. do 2022.)
 • Kretanje Evra i USD u odnosu na dinar (2002-2022)
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2021. godini
 • Srednji kurs Evra po danima u 2021. godini prema kursnoj listi NBS
 • Prilog 1: Prosečne bruto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2021. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prilog 2: Prosečne neto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2021. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 20/08/2023

Views: 5857

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.