"Dowóz uczniów do placówek o¶wiatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024" (2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJ¡CY

1.1.) Rola zamawiaj±cego

Postêpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj±cego

1.2.) Nazwa zamawiaj±cego: CENTRUM US£UG WSPÓLNYCH W KRASOCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366228449

1.5) Adres zamawiaj±cego

1.5.1.) Ulica: ul. Macierzy Szkolnej 1

1.5.2.) Miejscowo¶æ: Krasocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-105

1.5.4.) Województwo: ¶wiêtokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jêdrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413917317

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zopo@krasocin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj±cego: bip.krasocin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj±cego: Zamawiaj±cy publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorz±du terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia³alno¶ci zamawiaj±cego: Ogólne us³ugi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og³oszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Og³oszenie dotyczy us³ug spo³ecznych i innych szczególnych us³ug: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do placówek o¶wiatowych na terenie Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024”

(Video) BTK & YUNG ADISZ & DODO THE PRINCE - DOWÓZ (prod. KENDS)

2.4.) Identyfikator postêpowania: ocds-148610-af574d10-fed0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og³oszenia: 2023/BZP 00239308

2.6.) Wersja og³oszenia: 01

2.7.) Data og³oszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zosta³y ujête w planie postêpowañ: Tak

2.9.) Numer planu postêpowañ w BZP: 2023/BZP 00050423/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postêpowañ:

1.3.1 Dowóz uczniów do placówek o¶wiatowych z terenu Gminy Krasocin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mog± ubiegaæ siê wy³±cznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstaw± prawn±

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTÊPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postêpowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

(Video) Bartek i Kuba vs. FACEBOOKOWE GRUPKI dla PASJONATÓW - Jacex Dowóz Wideo SHORTS

3.2.) Zamawiaj±cy zastrzega dostêp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi±zani s± do sk³adania ofert, wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu, o¶wiadczeñ oraz innych dokumentów wy³±cznie przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o ¶rodkach komunikacji elektronicznej, przy u¿yciu których zamawiaj±cy bêdzie komunikowa³ siê z wykonawcami - adres strony internetowej: Postêpowanie prowadzone jest przy u¿yciu ¶rodków komunikacji elektronicznej. Sk³adanie ofert nastêpuje za po¶rednictwem platformy zakupowej dostêpnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz±ce korespondencji elektronicznej: W postêpowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miêdzy Zamawiaj±cym
a Wykonawcami, w tym wszelkie o¶wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s± elektronicznie za po¶rednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin
Szczegó³owy opis zawarto w punkcie 11 SWZ.

3.8.) Zamawiaj±cy wymaga sporz±dzenia i przedstawienia ofert przy u¿yciu narzêdzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzêdzi, które nie s± ogólnie dostêpne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Jêzyki, w jakich mog± byæ sporz±dzane dokumenty sk³adane w postêpowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi±zek informacyjny): Szczegó³owe informacje odno¶nie RODO zawarto w punkcie 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczêciem postêpowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.261.1.2023.GS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Us³ugi

4.1.4.) Zamawiaj±cy udziela zamówienia w czê¶ciach, z których ka¿da stanowi przedmiot odrêbnego postêpowania: Nie

4.1.8.) Mo¿liwe jest sk³adanie ofert czê¶ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj±cy uwzglêdnia aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegó³owe odnosz±ce siê do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie us³ugi w zakresie dowozu i odwozu dzieci i m³odzie¿y do i z nastêpuj±cych placówek o¶wiatowych znajduj±cych siê na terenie Gminy Krasocin.
Ogóln± liczbê dowo¿onych uczniów szacuje siê na 313, wed³ug prognozy na rok szkolny 2023/2024:
a) Zespó³ Placówek O¶wiatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie - 117 uczniów,
b) Zespó³ Placówek O¶wiatowych w im. Jana Paw³a II w Bukowie – 64 uczniów,
c) Zespó³ Placówek O¶wiatowych w Olesznie - 91 uczniów,
d) Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w Czostkowie – 26 uczniów,
e) Szko³a Podstawowa im. Prymasa Tysi±clecia w Mieczynie – 15 uczniów.
3.2. Na dowóz uczniów w ci±gu jednego dnia sk³adaj± siê dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów
z miejscowo¶ci zamieszkania uczniów do jednostek o¶wiatowych, do których uczêszczaj± oraz odwóz uczniów z jednostek o¶wiatowych, po zajêciach lekcyjnych, do miejscowo¶ci zamieszkania.
3.3. Us³uga bêdzie realizowana w dniach nauki szkolnej (za wyj±tkiem przewozów nieodp³atnych), czyli w dniach kiedy w szko³ach odbywaj± siê zajêcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuñcze lub uroczysto¶ci szkolne, tj. od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

4.2.6.) G³ówny kod CPV: 60112000-6 - Us³ugi wzakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-04 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiaj±cy przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówieñ na podobne us³ugi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób okre¶lania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako¶ciowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

(Video) Kasia Cichopek dzwoni do TWOICH BYŁYCH - "Gra Wstępna" z Barto

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilo¶æ kilometrów w ramach przewozów nieodp³atnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj±cy okre¶la aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe lub innowacyjne, ¿±da etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu ¿ycia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiaj±cy przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia³u w postêpowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udzia³u w postêpowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mog± ubiegaæ siê Wykonawcy, którzy:
5.1.1. Spe³niaj± warunki udzia³u w postêpowaniu,
5.1.2. Nie podlegaj± wykluczeniu.
5.2. Oferta zostanie uznana za spe³niaj±c± warunki, je¶li bêdzie:
5.2.1. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SWZ,
5.2.2. Z³o¿ona w wyznaczonym terminie sk³adania ofert.
5.3. O udzielenie zamówienia mog± ubiegaæ siê Wykonawcy, którzy z³o¿± wraz z ofert± o¶wiadczenia,
a wskazany Wykonawca, na ¿±danie Zamawiaj±cego, w terminie 5 dni od wezwania, przed³o¿y wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
5.3.1. spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu,
5.3.2. braku podstaw do wykluczenia,
5.3.3. potwierdzenia spe³nienia warunków przedmiotowych,
5.4. O¶wiadczenia, o których mowa w pkt. 5.3, nale¿y z³o¿yæ na wzorach za³±czników do SWZ, za³±cznik nr 3 w zakresie dotycz±cym spe³nienia warunków udzia³u w postêpowaniu, za³±cznik nr 4 przes³anek wykluczenia z postêpowania.
5.4.1. Maj±c na uwadze powy¿sze Zamawiaj±cy informuje, ¿e:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powo³uje siê w sk³adanym o¶wiadczeniu na dostêpno¶æ dokumentów w bezp³atnych, ogólnodostêpnych bazach danych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazaæ te bazy danych, aby Zamawiaj±cy móg³ zapoznaæ siê z dokumentami,
b) w przypadku, gdy Wykonawca powo³uje siê na dokumenty podmiotowe, bêd±ce
w posiadaniu Zamawiaj±cego, Wykonawca powinien wnioskowaæ, aby Zamawiaj±cy uwzglêdni³ te dokumenty.

5.5.) Zamawiaj±cy wymaga z³o¿enia o¶wiadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiaj±cy wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj±cy przewiduje aukcjê elektroniczn±: Nie

6.4.) Zamawiaj±cy wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz±ce wadium:

14.1. Wadium w wysoko¶ci 12 000,00 z³ (s³ownie: dwana¶cie tysiêcy z³otych 00/100) nale¿y wnie¶æ przed up³ywem terminu sk³adania ofert.
14.2. Wadium mo¿e byæ wnoszone w jednej lub kilku nastêpuj±cych formach :
a)pieni±dzu,
b)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych,
d)porêczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo¶ci (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
14.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale nale¿y za³±czyæ do oferty, je¿eli wadium zosta³o wniesione w formie niepieniê¿nej.
14.4. Wadium wnoszone w pieni±dzu wp³aca siê przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 96 8525 0002 0010 0120 9404 0003
z dopiskiem „Dowóz uczniów do placówek o¶wiatowych na terenie Gminy Krasocin wraz
z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2023/2024”
14.5. Wadium wniesione w pieni±dzu Zamawiaj±cy przechowuje na rachunku bankowym.
14.6. Zamawiaj±cy zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrze¿eniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp.
14.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaln± form± wadium zostanie odrzucona.
14.8. Zamawiaj±cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je¿eli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn le¿±cych po jego stronie, nie z³o¿y³ podmiotowych ¶rodków dowodowych lub przedmiotowych ¶rodków dowodowych potwierdzaj±cych okoliczno¶ci, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, o¶wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub o¶wiadczeñ lub nie wyrazi³ zgody na poprawienie omy³ki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowa³o brak mo¿liwo¶ci wybrania oferty z³o¿onej przez wykonawcê jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca, którego oferta zosta³a wybrana:
- odmówi³ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre¶lonych
w ofercie,
- nie wniós³ wymaganego zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta³o siê niemo¿liwe z przyczyn le¿±cych po stronie Wykonawcy, którego oferta zosta³a wybrana.

(Video) Reksio i Czarodzieje #2 | Jacex Dowóz Wideo

6.5.) Zamawiaj±cy wymaga zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj±cy przewiduje uniewa¿nienie postêpowania, je¶li ¶rodki publiczne, które zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³o¶ci lub czê¶ci zamówienia nie zosta³y przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj±cy przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj±cy przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.1. Wybrany Wykonawca jest zobowi±zany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach okre¶lonych we Wzorze Umowy, stanowi±cym za³±cznik nr 2
do SWZ.
20.2. Zakres ¶wiadczenia Wykonawcy wynikaj±cy z umowy jest to¿samy z jego zobowi±zaniem zawartym w ofercie.
20.3.Zamawiaj±cy dopuszcza mo¿liwo¶æ zmiany postanowieñ umowy dotycz±cych rozk³adu jazdy i przebiegu tras dowozu oraz dopuszcza waloryzacjê wynagrodzenia
w przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas trwania umowy.
20.4.Zamawiaj±cy przewiduje mo¿liwo¶æ zmiany umowy w zakresie innym ni¿ okre¶lony w ust. 20.3, w formie aneksu, gdy wyst±pi± okoliczno¶ci, o których mowa w art. 454-455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiaj±cy uwzglêdni³ aspekty spo³eczne, ¶rodowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi±zane z realizacj± zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk³adania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce sk³adania ofert: Sk³adanie ofert nastêpuje za po¶rednictwem platformy zakupowej dostêpnej pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krasocin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:05

8.4.) Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Uwaga: podstaw± prezentowanych tutaj informacji s± dane publikowane przez Urz±d Zamówieñ Publicznych w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. Tre¶æ og³oszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre¶ci± tego¿ og³oszenia dostêpn± w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok³ada wszelkich starañ, aby zamieszczone tutaj informacje by³y kompletne i zgodne z prawd±. Nie mo¿e jednak zagwarantowaæ ich poprawno¶ci i nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku korzystania z nich.

Videos

1. jurciu - SZAMA NA DOWÓZ
(jurciu)
2. Kuba ogląda NAJDZIWNIEJSZE POLSKIE PRZEPISY [CZĘŚĆ 1] - Jacex Dowóz Wideo SHORTS
(Jacex Dowóz Wideo)
3. lekcja biznesu z Jacex Dowóz Wideo
(kozooh)
4. FOLIARSKIE BINGO! - JacexDowózWideo
(Jacex Dowóz Wideo)
5. WARSZAWA: NOWE GASTRO ODKRYCIA W DOSTAWIE - jedzenie na dowóz w Warszawie (2023) | GASTRO VLOG 574
(Maciej je)
6. NOWE GASTRO ODKRYCIA: JEDZENIE NA DOWÓZ w WARSZAWIE - test jedzenia z dostawą (Warszawa) GASTRO VLOG
(Maciej je)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 21/06/2023

Views: 5863

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.