Appartement te koop - Nadgórników Bogucice, Katowice, 26 m², 349.900 PLN, NET-1536869616 (2023)

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN VAN DE MORIZON-GRATKA GROEP

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De beheerder van uw persoonsgegevens isMorizon-Gratka Sp. z o. o.met statutaire zetel in Warschau, op het adres: ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau van Warschau in Warschau, 13e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister onder KRS-nummer 0000125836.

U kunt schriftelijk contact opnemen met de Beheerder op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres: rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl; rodo@morizon-gratka.pl.

De gegevensbeheerder heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld - de heer Jakub Rzeźnicki, met wie u contact kunt opnemen op het e-mailadres: iod@morizon-gratka.pl; rodo@morizon-gratka.pl of schriftelijk, naar het adres van de statutaire zetel van de gegevensbeheerder.

2. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

De beheerder verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uitvoering van diensten aangeboden op de websites van de Morizon-Gratka Sp. z o. o. – de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw beslissing om gebruik te maken van de dienst die beschikbaar is op de website, daarom is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de dienst uit te voeren of om actie te ondernemen alvorens een contract te sluiten voor de levering van een dergelijke dienst;
 2. zorgen voor de hoogste kwaliteit van de aangeboden diensten op de websites van Morizon-Gratka Sp. z o. o. en aanverwante diensten - de wettelijke basis voor gegevensverwerking is het legitieme belang van de Beheerder, bestaande uit het optimaliseren van de geleverde diensten en het functioneren van onze websites;
 3. direct marketing van producten of diensten van MZN Property Group-bedrijven via elektronische en telefonische communicatiemiddelen - de wettelijke basis voor gegevensverwerking is het legitieme belang van de Beheerder en bedrijven die behoren tot de MZN Property Group, bestaande uit het informeren over ons aanbod en uw toestemming om u commerciële informatie te verstrekken via elektronische en telefonische communicatiemiddelen. Als u ermee instemt marketinginformatie van ons te ontvangen, wordt dergelijke informatie ook aan u verstrekt door andere bedrijven die tot de MZN Property Group behoren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken;
 4. bij het gebruik van de diensten aangeboden op de websites van Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. (inclusief de functionaliteit van websites die contact met Adverteerders mogelijk maken), kunt u vrijwillig uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie verstrekken die u geschikt acht. De beheerder verzamelt alle informatie die u besluit te verstrekken bij het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op onze websites. De beheerder verzamelt ook informatie over de apparaten die u gebruikt; jouw locatie; inloggegevens en gebruikte webbrowsers; uw activiteit op onze websites. Uw voorkeuren worden onderworpen aan een geautomatiseerde behoefteanalyse in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en het Cookiebeleid. We verzamelen deze gegevens om de goede werking van onze websites en de hoogste kwaliteit van de aangeboden diensten te garanderen; het tegengaan van mogelijke overtredingen van de regelgeving door zowel gebruikers als Adverteerders; en om ervoor te zorgen dat elke gebruiker de diensten op een vriendelijke en effectieve manier kan gebruiken. Gegevens over de locatie en uw activiteit op de websites vormen ook de basis om u diensten aan te bieden die het beste aansluiten bij uw behoeften en voorkeuren;
 5. ons uw telefoonnummer of e-mailadres te verstrekken in verband met het gebruik van diensten die worden aangeboden op de websites van Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. stemt u ermee in om van ons informatie te ontvangen over onze diensten - in het bijzonder die welke u helpen de beschikbare functionaliteiten te gebruiken - per telefoon of e-mail. In het geval van contact per telefoon of e-mail verzamelen wij alle informatie die u wenst te verstrekken tijdens een gesprek of tijdens correspondentie met onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij telefonisch contact worden alle gesprekken opgenomen. Als je bezwaar hebt tegen het opnemen van telefoongesprekken, beëindig dan het gesprek en maak gebruik van andere beschikbare communicatiemiddelen.

3. Informatie over ontvangers van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan entiteiten die Morizon-Gratka Sp. z o. o. ICT-ondersteuningsdiensten, noodzakelijk voor het functioneren van onze websites en het waarborgen van de hoogste kwaliteit. Deze entiteiten treden op als onderaannemers van de Morizon-Gratka Sp. z o. o. en zijn niet bevoegd om uw gegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Als u besluit om contact op te nemen met de geselecteerde adverteerder (makelaar of ontwikkelaar), sturen we het geselecteerde bureau of de ontwikkelaar statistische informatie over de kenmerken van het onroerend goed dat u op onze websites heeft bekeken (locatie, gebied, type onroerend goed). We zullen deze gegevens alleen verstrekken aan het bureau of de ontwikkelaar met wie u eerder contact hebt opgenomen, met behulp van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o.

Indien u gebruik maakt van de dienst Veilingen en Reserveringen kunnen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan de ontwikkelaar (Adverteerder) om acties te ondernemen gericht op het sluiten van een reserveringsovereenkomst of een ontwikkelingsovereenkomst.

Als u ermee instemt om commerciële of marketinginformatie van ons te ontvangen, zullen wij uw contactgegevens ook verstrekken aan andere bedrijven die behoren tot de MZN Property Group om u informatie te verstrekken over hun diensten of aanbod.

Onder voorbehoud van de bovengenoemde gevallen zijn uw persoonlijke gegevens niet onderhevig aan openbaarmaking aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op het delen van gegevens op verzoek van instellingen die wettelijk bevoegd zijn om gegevens te ontvangen.

De gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie.

U kunt ons op elk moment vragen om informatie over de personen met wie we uw gegevens hebben gedeeld en hun inhoud.

Tegelijkertijd willen we u informeren dat Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u via het contactformulier aan Adverteerders kunt sturen of aan Adverteerders kunt verstrekken in een direct door u geïnitieerd telefoongesprek.

4. Bewaartermijn gegevens

Voor zover wij uw gegevens verwerken om de dienst uit te voeren, zullen uw gegevens door ons worden verwerkt voor de periode van verjaring van vorderingen met betrekking tot de uitvoering van de dienst. Voor zover uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (in het bijzonder voor het verzenden van commerciële informatie per telefoon of e-mail), worden uw gegevens door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Voor zover uw gegevens worden verwerkt om de hoogste kwaliteit van onze diensten uit te voeren en te waarborgen of voor direct marketing van onze goederen of diensten, zullen wij ze verwerken totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor het bovenstaande doeleinden.

5. Rechten met betrekking tot gegevensverwerking

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 1. het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken - het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking in de periode voorafgaand aan de intrekking ervan,
 2. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens - informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens en een kopie van uw gegevens,
 3. het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen - ze te corrigeren, aan te vullen of bij te werken,
 4. het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens,
 5. het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen,
 6. het recht om vanwege uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens - in gevallen waarin wij uw gegevens verwerken voor zover dit voortvloeit uit het legitieme belang van de beheerder (dit geldt met name voor bezwaren tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden en om diensten van de hoogste kwaliteit te garanderen),
 7. het recht om de overdracht van persoonsgegevens te vragen, d.w.z. de overdracht van persoonsgegevens door de Beheerder in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl, rodo@morizon-gratka.pl of schriftelijk op het adres van de geselecteerde beheerder.

Als u uw rechten uitoefent met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer; datum en inhoud van uw verzoek; de datum en wijze van erkenning worden door ons vastgelegd om aan te tonen dat de implementatie van de rechten van betrokkenen voldoet aan de toepasselijke regelgeving en om u te voorzien van antwoorden op eventuele vragen. De beheerder van deze gegevens is Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van het verzoek.

6. Recht om een ​​klacht in te dienen

Als u besluit dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, adres: voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS DIE TOESTEMMING HEBBEN GEGEVEN OM HUN GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN LENDI SP. Z OO

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Als u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van uw gegevens om een ​​afspraak te maken met een kredietexpert, dan is de beheerder van uw persoonsgegevensLEND BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIDmet statutaire zetel in Szczecin, adres: ul. Wojska Polskiego 47/6, 70-473 Szczecin, ingeschreven in het ondernemersregister van het nationale gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank Szczecin-Centrum in Szczecin, 13e commerciële afdeling onder KRS-nummer 0000641775 (hierna de "gegevensbeheerder" genoemd) ).

U kunt schriftelijk contact opnemen met de gegevensbeheerder op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres info@lendi.pl.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen op het e-mailadres rodo@lendi.pl of schriftelijk op het adres van de statutaire zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

LENDI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. uitvoering van de kredietbemiddelingsdienst en aanverwante diensten - de wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw beslissing om de LENDI-dienst te gebruiken, daarom is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om de dienst uit te voeren of om actie te ondernemen voordat een contract wordt gesloten voor het verstrekken van zo'n dienst;
 2. het waarborgen van de hoogste kwaliteit van kredietbemiddelingsdiensten en aanverwante diensten - de wettelijke basis voor gegevensverwerking is het legitieme belang van LENDI uitgedrukt in de noodzaak om de geleverde diensten te optimaliseren;
 3. direct marketing van producten of diensten via elektronische en telefonische communicatiemiddelen - de wettelijke basis voor gegevensverwerking is het legitieme belang van LENDI en uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming om u commerciële informatie te verstrekken via elektronische en telefonische communicatiemiddelen. Als u ermee instemt om commerciële informatie van ons te ontvangen, zullen wij uw contactgegevens ook verstrekken aan andere bedrijven die behoren tot de MZN Property Group, die u hun aanbod of informatie over diensten zullen presenteren.

3. Informatie over ontvangers van gegevens

Als u besluit een leningaanvraag in te dienen, stellen wij uw gegevens - samen met de leningaanvraag - ter beschikking aan de bank van uw keuze om uw kredietwaardigheid te beoordelen en verdere stappen te ondernemen alvorens de leningovereenkomst af te sluiten. U kunt ons te allen tijde om informatie vragen over de personen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld tijdens het aanvragen van een lening.

Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op het delen van gegevens op verzoek van instellingen die wettelijk bevoegd zijn om gegevens te ontvangen. Als u ermee instemt om commerciële informatie van ons te ontvangen, zullen wij uw contactgegevens ook verstrekken aan andere bedrijven die behoren tot de MZN Property Group, die u hun aanbod of informatie over diensten zullen presenteren.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie.

4. Bewaartermijn gegevens

Voor zover uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming om commerciële informatie per telefoon of e-mail te verzenden, worden uw gegevens door ons verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Voor zover uw gegevens worden verwerkt om de hoogste kwaliteit van onze diensten uit te voeren en te waarborgen of voor direct marketing van onze goederen of diensten, zullen wij ze verwerken totdat u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor het bovenstaande doeleinden.

5. Rechten met betrekking tot gegevensverwerking

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 1. het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken - het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking in de periode voorafgaand aan de intrekking ervan,
 2. het recht op toegang tot uw persoonsgegevens - informatie verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens en een kopie van uw gegevens,
 3. het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen - ze te corrigeren, aan te vullen of bij te werken,
 4. het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens,
 5. het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen,
 6. het recht om vanwege uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens - in gevallen waarin wij uw gegevens verwerken voor zover dit voortvloeit uit het legitieme belang van LENDI (dit geldt in het bijzonder voor bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden en om diensten van de hoogste kwaliteit te garanderen),
 7. het recht om de overdracht van persoonsgegevens te vragen, d.w.z. de overdracht van persoonsgegevens door de Beheerder in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail rodo@lendi.pl of schriftelijk naar het adres LENDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gevestigd in Szczecin, adres: ul. Wojska Polskiego 47/6, 70-473 Szczecin.

Als u uw rechten uitoefent met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer; datum en inhoud van uw verzoek; de datum en wijze van erkenning worden door ons vastgelegd om aan te tonen dat de implementatie van de rechten van betrokkenen voldoet aan de toepasselijke regelgeving en om u te voorzien van antwoorden op eventuele vragen. De beheerder van deze gegevens is LENDI Sp. z o. o. Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van het verzoek.

6. Recht om een ​​klacht in te dienen

Als u besluit dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, adres: voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 21/08/2023

Views: 5429

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.