Á.À. Òàðàøêåâ³÷ – à¢òàð ïåðøàé "áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³" (2023)

Àñàáë³âàñö³ æûööåâàãà ³ òâîð÷àãà øëÿõó Á. Òàðàøêåâ³÷à – âÿë³êàãà áåëàðóñêàãà ìîâàçíà¢öà, ïóáë³öûñòà, ïåðàêëàä÷ûêà. "Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ øêîë" Á. Òàðàøêåâ³÷à. Ïðàâàïiñíûÿ i ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ìîâû, ïðàïàíàâàíûÿ Á. Òàðàøêåâ³÷àì.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà http://www.allbest.ru

Ðàçìåùåíî íà http://www.allbest.ru

̲ͲÑÒÝÐÑÒÂÀ ÀÄÓÊÀÖÛ² ÐÝÑÏÓÁ˲ʲ ÁÅËÀÐÓÑÜ

ÓÑÒÀÍÎÂÀ ÀÄÓÊÀÖÛ²

“ÌÀÇÛÐÑʲ ÄÇßÐÆÀ¡ÍÛ ÏÅÄÀÃÀò×ÍÛ ¡Í²ÂÅÐѲÒÝÒ ²Ìß ².Ï.ØÀÌßʲÍÀ”

Á²ßÒÝÕÍÀËÀò×ÍÛ ÔÀÊÓËÜÒÝÒ

ÊÀÔÅÄÐÀ Á²ßËÎò²

ÐÝÔÅÐÀÒ

Á.À. Òàðàøêåâ³÷ - à¢òàð ïåðøàé “áåëàðóñêàé ãðàìàòû곔

Âûêàíàëà: ñòóäýíòêà 2 êóðñà

Æìàéë³ê ³êòîðûÿ Ñÿðãåå¢íà

Íàâóêîâû ê³ðà¢í³ê: ̳ñþêàâåö Ë.Ï.

Ìàçûð 2014

ÇÌÅÑÒ

Óâîäç³íû

1. Æûöö¸âû øëÿõ Á. Òàðàøêåâ³÷à

2. “Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ øêîë” Á. Òàðàøêåâ³÷à

Çàêëþ÷ýííå

Ñï³ñ ë³òàðàòóðû

«10 Ïàìÿòàê áåëàðóñêàãà ïðàâàï³ñó» ïà Òàðàøêåâ³÷ó

ÓÂÎÄDzÍÛ

Ñÿðîä ñòàðýéøûõ ëþäçåé ó áûëîé Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ³ ñ¸ííÿ àìàëü íå ñóñòðýíåø ÷àëàâåêà, ÿê³ á íå âåäࢠ³ìÿ Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à. Àäíû ¢ñïàì³íàþöü, øòî âûâó÷àë³ ðîäíóþ ìîâó ïà ÿãîíàé ãðàìàòûöû, äðóã³ì ç äà¢í³õ ãîä çàïàëà ¢ ñýðöà ïàëûìÿíàå ñëîâà Òàðàøêåâ³÷à- äýïóòàòà, ñêàçàíàå ³ì íà ì³òûíãó, ö³ áàÿâàÿ àíòû¢ðàäàâàÿ ïðàìîâà ¢ ïîëüñê³ì ñåéìå, òðýö³ÿ ñóñòðàêàë³ñÿ ç ê³ðà¢í³êîì Áåëàðóñêàé ñÿëÿíñêà-ðàáîòí³öêàé ãðàìàäû íà ñóðîâûõ ýòàïíûõ øëÿõàõ ïàíñê³õ àñòðîãà¢.

Ìóæíû ³ òàëåíàâ³òû àáàðîíöà ³íòàðýñࢠïðàöî¢íûõ, âûäàòíû àðãàí³çàòàð ìàñ, âó÷îíû-ïàòðû¸ò, ÷àëàâåê âûñîêàé êóëüòóðû ³ àáàÿëüíàñö³ -- òàê³ì áû¢ ñëà¢íû ñûí áåëàðóñêàãà íàðîäà Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâ³÷, òàê³ì çàñòà¢ñÿ ¸í ó ïàìÿö³ ïàêàëåííÿ ðýâàëþöûéíûõ áàðàöüá³òî¢ 20--30-õ ãàäî¢. Òàê³ì äîðàã ¸í íàø÷àäêàì.

Ìýòà ðàáîòû: ïàêàçàöü àñàáë³âàñö³ æûööåâàãà ³ òâîð÷àãà øëÿõó Á. Òàðàøêåâ³÷à - âÿë³êàãà áåëàðóñêàãà ìîâàçíà¢öà, ïóáë³öûñòà, ïåðàêëàä÷ûêà, ãðàìàäñêàãà äçåÿ÷à.

Çàäà÷û:

· àêðýñë³öü àíî¢íûÿ âåõ³ æûööÿ Á. Òàðàøêåâ³÷à - áåëàðóñêàãà ãðàìàäñêàãà ³ ïàë³òû÷íàãà äçåÿ÷à, ïóáë³öûñòà, ë³òàðàòóðàçíà¢öà, ìîâàçíà¢öà ³ ïåðàêëàä÷ûêà;

· àñýíñàâàöü ïðàâàïiñíûÿ i ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ìîâû, ïðàïàíàâàíûÿ Á. Òàðàøêåâ³÷àì.

Âûçâàëåí÷û ðóõ ïðàöî¢íûõ ìàñ Áåëàðóñ³ ¢ ïåðøàé ÷âýðö³ XX ñò. âûëó÷û¢ öýëóþ êàãîðòó ÿðê³õ ïðàäñòà¢í³êî¢ ãðàìàäñêàé ³ íàâóêîâàé äóìê³. Ñÿðîä ix àäíî ç ñàìûõ ïåðøûõ ìåñö íàëåæûöü Áðàí³ñëàâó Òàðàøêåâ³÷ó -- âûäàòíàìó âó÷îíàìó-ô³ëîëàãó, âûñîêàòàëåíàâ³òàìó ïóáë³öûñòó, ïàëûìÿíàìó íàðîäíàìó òðûáóíó. Ó äâàööàöü øýñöü ãîä ¸í -- à¢òàð ïåðøàé «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³ äëÿ øêîë»; ó òðûööàöü -- ê³ðà¢í³ê ïàðëàìåíöêàãà áåëàðóñêàãà ïðàäñòà¢í³öòâà, ïàñëàíàãà ðàáî÷ûì³ ³ ñÿëÿíàì³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ íà ñåéì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé äëÿ àáàðîíû ix êðî¢íûõ ³íòàðýñà¢; ó òðûööàöü òðû ãàäû -- ñòàðøûíÿ ñòîòûñÿ÷íàé Áåëàðóñêàé ñÿëÿíñêà-ðàáîòí³öêàé ãðàìàäû; ó òðûööàöü øýñöü -- àêàäýì³ê Àêàäýì³³ íàâóê ÁÑÑÐ ³ ¢ êàíöû æûööÿ -- àêòû¢íû ¢äçåëüí³ê ì³æíàðîäíàãà êàìóí³ñòû÷íàãà ðóõó.

Òàê³ÿ àñíî¢íûÿ ýòàïû ãýòàãà ñâåòëàãà ïàëûìÿíàãà æûööÿ, äà êàíöà àääàíàãà áàðàöüáå çà ñàöûÿëüíàå ³ ïàë³òû÷íàå âûçâàëåííå ñâàéãî íàðîäà, óçáàãà÷ýííþ ÿãî êóëüòóðû ³ íàâóê³, çìàãàííþ çà ëåïøóþ áóäó÷ûíþ ïðàöî¢íûõ âà ¢ñ³ì ñâåöå.

òàðàøêåâ³÷ áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà

1. ÆÛÖÖ¨ÂÛ ØËßÕ Á. ÒÀÐÀØÊŲ×À

Ðîäíû êóò Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à -- ³ëåíø÷ûíà. Òóò, ó çàñöåíêó Ìàöþë³øê³, øòî ðàçìÿñö³¢ñÿ íåïàäàë¸êó àä ñòàðàäà¢íÿãà òðàêòó ³ëüíÿ -- Ïîëàöê, 20 ñòóäçåíÿ 1892 ã. ¸í ç'ÿâ³¢ñÿ íà ñâåò. Íà ãýòàé óñåÿíàé êàìåííåì çÿìë³, äçå äà ¢çãîðêࢠïðûòóë³ë³ñÿ ö³õ³ÿ â¸ñê³, ïàðàñê³äàíû ¢ çÿë¸íûõ ³ìøàðàõ õóòàðû, ïðàéøëî ÿãî ìàëåíñòâà, çâû÷àéíàå âÿñêîâàå äçÿö³íñòâà ç ïàñòóøêîâûì³ ³ ³íøûì³ ãàñïàäàð÷ûì³ êëîïàòàì³-àáàâÿçêàì³. Ó áë³çê³ì àä Ìàöþë³øàê ìÿñòý÷êó Ëàâàðûøê³ çäàáûâࢠìàëû Áðîí³ê ïà÷àòêîâóþ ãðàìàòó.

Õóòêà ¢ñå çà¢âàæûë³ ¢ õëîïöà ìîöíóþ öÿãó äà íàâóê³ ³ äîáðûÿ çäîëüíàñö³. Íàñòà¢í³ê, ñóñåäç³ Òàðàøêåâ³÷ࢠ³ äçåä ïà ìàò÷ûíàé ë³í³³ ×àðíÿ¢ñê³ ¢ãàâàðâàë³ áàöüêî¢ íå ïàê³äàöü ñûíà íà ãàñïàäàðöû, à àääàöü ÿãî äàëåé âó÷ûööà. Ñÿðîä ñóñåäçÿ¢ çíàéøëàñÿ àäíà ³íòýë³ãåíòíàÿ æàí÷ûíà, ÿêàÿ ñàìà ¢çÿëàñÿ ïàäðûõòàâàöü Òàðàñà (òàê çâàë³ Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à ðîäíûÿ) ó ã³ìíàç³þ.

Âîñåííþ 1906 ã., ïàñïÿõîâà çäà¢øû ¢ñòóïíûÿ ýêçàìåíû, ÷àòûð-íàööàö³ãàäîâû Áðàí³ñëࢠñòࢠâó÷íåì òðýöÿãà êëàñà Äðóãîé â³ëåíñêàé ã³ìíàç³³. Ó íàâó÷àëüíàé óñòàíîâå áûë³ ëþäç³, àä ÿê³õ øìàò ó ÷ûì çàëåæàëà êàë³ íå öàëêàì ôàðì³ðàâàííå ñâåòàïîãëÿäó íàâó÷ýíöà¢, òî, ïðûíàìñ³, ñêëàäâàííå ix ãóñòà¢, çàö³êà¢ëåíàñöü òûì ö³ ³íøûì ïðàäìåòàì.

Íàñòà¢í³ê³ áûë³ ðîçíûÿ: ³ äýìàêðàòû÷íà íàñòðîåíûÿ, ÿê³ÿ ¢ìåë³ äàíåñö³ äà ïûòë³âûõ þíà÷ûõ ãàëî¢ âîëüíàëþá³âûÿ ïàýòû÷íûÿ ïàðûâû Áàéðàíà, Ïóøê³íà, Ëåðìàíòàâà, ̳öêåâ³÷à, Ñëàâàöêàãà, ³ òàê³ÿ, êàìó áîëüø çà ¢ñ¸ àáûõîäç³ëà, êàá íåïàõ³ñíà ñòàÿ¢ ãýòû âÿê³ ëþòàé ðóêîé ìàöàâàíû ïàðàäàê ³ ç âûõàâàíöࢠïàäðûõòàâàöü áóäó÷ûõ äîáðûõ ÷ûíî¢í³êà¢, âåðíûõ ñëóã öàðà ³ àé÷ûíû.

Ç þíà÷àé óïàðòàñöþ Òàðàøêåâ³÷ áðà¢ñÿ çà íàâóêó, ïàçíàâࢠã³ñòîðûþ, ë³òàðàòóðó, âûâó÷ࢠìîâû. Õóòêà çà âûäàòíûÿ ïîñïåõ³ Òàðàøêåâ³÷à âûçâàë³ë³ àä ïëàòû çà íàâó÷àííå. Ó 4-ì êëàñå ã³ìíàç³³ Òàðàñ óæî ìå¢ íåêàëüê³ âó÷íÿ¢-ïàäðûõòî¢í³êà¢, a ¢ 5-ì öàëêàì çàðàáëÿ¢ íà ñÿáå ¢ðîêàì³. Ó õëîïöà â³äàâî÷íà ðàñëà, ïåðàõîäçÿ÷û ¢ ñòðàñöü, öÿãà äà êí³ã³...

Àïîøí³ÿ ÷àòûðû ãàäû âó÷îáû Òàðàøêåâ³÷à ¢ Äðóãîé â³ëåíñêàé ã³ìíàç³³ -- ÷àñ ÿãî äóõî¢íàãà ¢çìóæíåííÿ -- ïðûïàë³ íà ïåðûÿä ñòàëûï³íñêàé ðýàêöû³.

ßø÷ý áóäó÷û ã³ìíàç³ñòàì, Òàðàøêåâ³÷ ÷àñòà çàõîäç³¢ ¢ ðýäàêöûþ «Íàøàé í³âû». Ìàëàäîãà Òàðàøêåâ³÷à ìîöíà ¢ðàç³ëà ñóñòðý÷à ç ðîäíûì ñëîâàì íà ñòàðîíêàõ «Íàøàé í³âû». Áûëî ¢ ãýòàé ñóñòðý÷û íåøòà íå÷àêàíà ¢çðóøàëüíàå. Ñàïðà¢äû, ñëîâà, ÿêîå ãó÷àëà ¢ ãýòûõ ö³õ³õ, ïðûí³êëûõ ëÿ ñòàðûõ ãàñö³íöà¢, ì³æ àñìóãëûõ áàðî¢, â¸ñêàõ, øòî æóðáîòíûì³ íàïåâàì³ ïëûëî íàä àðæàíûì³ ïàëÿì³, òóë³ëàñÿ íà ãàðàäñê³õ óñêðà³íàõ, ïðàá³ëàñÿ íà ñâåò, çàãàâàðûëà ca ñòàðîíàê ãàçåòû. ßíî ðàñêàçâàëà ïðà êðû¢äû áåäàêà-ñåëÿí³íà, ìåñòà÷êîâàãà ðàáîòí³êà, øòîñüö³ ãàâàðûëà àá ix ïðàâå, ãó÷àëà âûñîêàïàýòû÷íûì ñêëàäàì ó âóñíàõ ïàýòࢠàä ñàõ³ ³ âàðøòàòà. Äëÿ Òàðàøêåâ³÷à ¢ñ¸ ãýòà áûëî öýëàå àäêðûöö¸, ÿêîå ïîòûì ïàãëûá³ëàñÿ ³ ñòàëà àäêðûöö¸ì óñÿãî ñâàéãî íàðîäà, ÿãî ã³ñòàðû÷íàãà àáë³÷÷à ³, ãàëî¢íàå, ÿãî äóøû -- ìîâû, íàðîäíàé ïàýç³³, ìóçûê³.

Êàë³ ¢ æí³¢í³ 1911 ã. ïàñëÿ ïàñïÿõîâàãà çàêàí÷ýííÿ â³ëåíñêàé ã³ìíàç³³ Òàðàøêåâ³÷ àäïðàâ³¢ñÿ ¢ Ïåöÿðáóðã, òî ìå¢ ïåðàä ñàáîþ êàíêðýòíóþ ãðàìàäçÿíñêóþ çàäà÷ó. ¨í ïàñòóïࢠíà ã³ñòîðûêà-ô³ëàëàã³÷íû ôàêóëüòýò Ïåöÿðáóðãñêàãà óí³âåðñ³òýòà, êàá ïðàöàâàöü íàä ìîâàé ñâàéãî íàðîäà. Ãýòó äóìêó ¢ ³ì ìîöíà ïàäòðûìë³âàë³ ¢ ðýäàêöû³ «Íàøàé í³âû».

Ó ïåðøû æ ãîä íàâó÷àííÿ Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à âà óí³âåðñ³òýöå ¢çí³ê «Áåëàðóñê³ íàâóêîâà-ë³òàðàòóðíû ãóðòîê». ²í³öûÿòàðàì ³ çàñíà-âàëüí³êàì ÿãî áûëà ãðóïà ñòóäýíòࢠíà ÷àëå ç ߢãåíàì Õëÿáöýâ³÷àì (ïàì¸ð ó êàíöû 50-õ ãàäî¢ ó Ìàñêâå). Íàïà÷àòêó ÿäðî ãóðòêà ñêëàäàëà ãðàìàäêà ñòóäýíòà¢-óí³âåðñ³òýò÷ûêࢠë³êàì 16 ÷àëàâåê. Ïàçíåé ó ïðàöó ÿãî ¢öÿãíóë³ñÿ ³ âûõàäöû ç ³íøûõ íàâó÷àëüíûõ óñòàíî¢ Ïåöÿðáóðãà. Ìýòà ãóðòêà áûëà êîðàòêà àêðýñëåíà ÿê «íàâóêîâàå àçíàÿìëåííå ç äóõî¢íûì (ìîâà, ë³òàðàòóðà, íàðîäíàÿ òâîð÷àñöü) ³ ãðàìàäñê³ì (ýòíàãðàô³ÿ, ñòàòûñòûêà, íàðîäíàÿ ãàñïàäàðêà) æûöö¸ì áåëàðóñêàãà íàðîäà». Àô³öûéíûì ê³ðà¢í³êîì áû¢ ìàçíà÷àíû äàöýíò À.À. Ðîçåíôåëüä.

Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâ³÷ ç ñàìàãà ïà÷àòêó àêòû¢íà ¢êëþ÷û¢ñÿ ¢ ðàáîòó ãóðòêà. Çà êàðîòê³ ÷àñ ¸í âûñòóï³¢ ç òðûìà äàêëàäàì³. Ïåðøû ç ix àäíîñ³¢ñÿ äà ã³ñòîðû³ ðàçâ³ööÿ ãðàìàäñêàé äóìê³ ¢ Áåëàðóñ³. Äâà äðóã³ÿ ìåë³ ë³íãâ³ñòû÷íà-ë³òàðàòóðàçíà¢÷û çìåñò. Òàðàøêåâ³÷ äàêëàäâࢠ÷ëåíàì ãóðòêà àá ôàíåòû÷íàé òðàíñêðûïöû³ áåëàðóñê³õ òâîðࢠ³àá ðóêàï³ñíûì àëüáîìå Âÿðûã³-Äàðý¢ñêàãà ÿê ö³êàâûì ïîìí³êó êóëüòóðíà-ãðàìàäñêàãà ðàçâ³ööÿ Áåëàðóñ³ ¢ 50-õ ãàäàõ XIX ñò. Ãýòà áûë³ ïåðøûÿ ñö³ïëûÿ êðîê³ ¢ íàâóêó áóäó÷àãà âûäàòíàãà ÿå ïðàäñòà¢í³êà. ßíû ÿñêðàâà õàðàêòàðûçóþöü çûõîäíû ïóíêò, àñíî¢íû íàïðàìàê íàâóêîâûõ ïîøóêࢠìàëàäîãà ðàçâåä÷ûêà íàâóê³.

Ñòóäýíòû «Áåëàðóñêàãà íàâóêîâà-ë³òàðàòóðíàãà ãóðòêà» äçåéñíà äàïàìàãàë³ ¢ ïðàöû ñóïîëê³. ßíû âûêîíâàë³ ôóíêöû³ êàðýêòàðà¢, àôàðìëÿëüí³êà¢. Òàðàøêåâ³÷ òàêñàìà ¢äçåëüí³÷ࢠó àãóëüíàé ïðàöû ³ ðàçàì ç òàâàðûøàì³ äçÿë³¢ ðàäàñöü âûõàäó íîâûõ êí³ã. Ñÿáðàì ¸í ïðûçíàâà¢ñÿ, øòî Ïåöÿðáóðã -- ãîðàä ìàñòàöòâà, íàâóê³, äçå ¢ íå¢ñê³ÿ âîäû ãëÿäçåë³ñÿ öóäî¢íûÿ òâàðýíí³ ãåí³ÿ¢ Êâàðýíã³, Çàõàðàâà, Ëóê³í³, Ðàñòðýë³, óçâåäçåíûÿ ì³ëü¸íàì³ ïðàöàâ³òûõ ðóê, ãîðàä ãýòû ïàëîí³öü ÿãî ¢ñ¸ áîëüø.

Âà óí³âåðñ³òýöå Áðîíüêà, ÿê êë³êàë³ Òàðàøêåâ³÷à ñÿáðû-ñòóäýíòû, ç çàõàïëåííåì ñïÿâࢠó áåëàðóñêà-ë³òî¢ñê³ì õîðû, ÿê³ì äûðûæûðàâࢠçäîëüíû íàâó÷ýíåö êàíñåðâàòîðû³, ïàçíåé âÿäîìû ë³òî¢ñê³ êàìïàç³òàð Ñòàí³ñëࢠØûìêóñ. Øûìêóñ àïðàöàâࢠ³ íåêàëüê³ áåëàðóñê³õ íàðîäíûõ ïåñåíü, íàñïÿâàíûõ ÿìó ñòóäýíòàì³. Òàðàøêåâ³÷ óäçåëüí³÷ࢠ³ ¢ äðàìãóðòêó, âûêîíâàþ÷û ðîë³ ¢ ñïåêòàêëÿõ, ïàñòà¢ëåíûõ ïà ï'åñàõ «Ó ç³ìîâû âå÷àð» Ý. Àæýøê³, «Ïà ðýâ³ç³³», «Ïàøûë³ñÿ ¢ äóðí³» Ì. Êðàï³¢í³öêàãà, «Ìîäíû øëÿõöþê» Ê. Êàãàíöà ³ «Ïà¢ë³íêà» ß. Êóïàëû.

Ãðàìàäà ñòóäýíöêàé áåëàðóñêàé ìîëàäç³ ¢ Ïåöÿðáóðãó ïðàÿ¢ëÿå ¢ñ¸ áîëüøóþ êóëüòóðíà-ãðàìàäñêóþ àêòû¢íàñöü. Ãýòà ïðû ÿå ãàðà÷àé ïàäòðûìöû ³ æûâûì óäçåëå ç 1912 ã. ïà÷ûíàå âûõîäç³öü àëüìàíàõ «Ìàëàäàÿ Áåëàðóñü». Ó 1914 ã. ç'ÿâ³¢ñÿ íóìàð ÷àñîï³ñà «Ðàí³öà». À ïðàç êîëüê³ ÷àñó çàõîäç³öü ãóòàðêà ïðà ÷àñîï³ñ «Ñÿáðà». Ó ë³ñöå äà Ëþäâ³ê³ ѳâ³öêàé, àäðàñàâàíûì ó ðýäàêöûþ ñåëüñêàãàñïàäàð÷àãà ÷àñîï³ñà «Ñàõà» ¢ ̳íñê, Òàðàøêåâ³÷ íàïðàäâåñí³ 1916 ã. ï³ñࢠàá öÿæêàñöÿõ ç âûäàííåì: âà ¢ìîâàõ âàéíû ÿø÷ý áîëüø ïðû÷ýïë³âàé ñòàëà öýíçóðà, ÿø÷ý öÿæýé áûëî ç äðóêàðíÿé. Òàðàøêåâ³÷ æûâà ö³êàâ³¢ñÿ íàâ³íàì³ ç «íàøàé ñòàë³öû». Ç ë³ñòà â³äàöü, ÿê ïàãëûíàëà ÿãî êóëüòóðíà-ãðàìàäñêàÿ ïðàöà, ÿê õâàëÿâࢠïîñïåõ ìàñòàöêàé ñàìàäçåéíàñö³, ÿêàÿ ¢ òûõ àáñòàâ³íàõ ðàçãëÿäàëàñÿ ÿê çàðóêà ïîñïåõó áóäó÷àãà íàöûÿíàëüíàãà ìàñòàöòâà: ó ðàñ³íöû õàöåëàñÿ áà÷ûöü öýëàå ñîíöà. ßê âÿë³êàé íàâ³íîé äçÿë³¢ñÿ Òàðàøêåâ³÷ ç çÿìëÿ÷êàé ÷óòêàì³ ïðà òîå, øòî, ìàã÷ûìà, äàçâîëÿöü àäêðûöü áåëàðóñê³ÿ øêîëû: «Õòî âåäàå, ìîæà ãýòà ³ çäçåéñí³ööà...» -- ç íàäçåÿé çàêëþ÷ࢠ¸í ñâîé ë³ñò.

Âÿñíîé 1916 ã. Òàðàøêåâ³÷ óæî ðûõòàâà¢ñÿ äà âûïóñêíûõ ýêçàìåíà¢. ßãî çäîëüíàñö³ äà íàâóêîâà-äàñëåä÷àé ïðàöû âûñîêà àöàí³¢ À. Øàõìàòà¢. Öÿïåð ðàçàì ç Êàðñê³ì ÿíû ê³ðàâàë³ ðàáîòàé Òàðàøêåâ³÷à ïà àäáîðó ìàòýðûÿëó äëÿ áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³. Ïàñëÿ çàêàí÷ýííÿ óí³âåðñ³òýòà Òàðàøêåâ³÷ çàñòàåööà ïðû êàôåäðû ðóñêàé ìîâû ³ ë³òàðàòóðû.

Ç 1918 ã. çàãàäâࢠêóëüòóðíà-àñâåòíiöêiì àäçåëàì Ïåöÿðáóðãñêàãà àääçÿëåííÿ Áåëàðóñêàãà íàöûÿíàëüíàãà êàìiñàðûÿòà. Ó 1919 ã. âûêëàäࢠÁåëàðóñêóþ i ãðý÷àñêóþ ìîâû ¢ Ìiíñêiì ïåäiíñòûòóöå, ó 1920 ã. - çàãàäâࢠáåëàðóñêiì ñåêòàðàì äýïàðòàìåíòà àñâåòû òàê çâàíàé Ñÿðýäíÿé Ëiòâû, ó 1921 - 22 ã. ïðàöàâࢠäûðýêòàðàì Âiëåíñêàé áåëàðóñêàé ãiìíàçii i áû¢ àäíûì ç êiðà¢íiêî¢ Òàâàðûñòâà áåëàðóñêàé øêîëû. Ó 1922 ã. âûáðàíû ïàñëîì (äýïóòàòàì) ñåéìà Ïîëüø÷û, óçíà÷àëi¢ ó iì Áåëàðóñêi ïàñîëüñêi êëóá. Çà àáàðîíó ïðàâî¢ áåëàðóñêàãà íàñåëüíiöòâà i ïàëiò÷íóþ äçåéíàñöü ó ñòóäçåíi 1927 ã. àðûøòàâàíû i àñóäæàíû íà 12 ãàäî¢ òóðýìíàãà çíÿâîëåííÿ. Ó 1930 ã. ç ìýòàé äûñêðýòûòàöûi ÿãî âûïóñöiëi íà âîëþ, àëå ïðàç ãîä çíî¢ àðûøòàâàëi i ¢ ëiñòàïàäçå 1932 ã. àñóäçiëi íà 8 ãàäî¢ êàòàðæíàé òóðìû. Ó âåðàñíi 1933 ã. áû¢ àáìåíåíû íà ñàâåöêàãà ïàëiòâÿçíÿ i æû¢ Ìàñêâå, ïðàöàâࢠó Ìiæíàðîäíûì àãðàðíûì iíñòûòóööå çàãàä÷ûêàì àäçåëà Ïîëüø÷û i Ïðûáàëòûêi. Ó ìài 1937 ã. àðûøòàâàíû i ïà áåñïàäñòà¢íûì àáâiíàâà÷àííi ¢ øïi¸íñêàé äçåéíàñöi íà êàðûñöü Ïîëüø÷û 29 ëiñòàïàäà 1938 ã. ðàññòðàëÿíû.

2. “ÁÅËÀÐÓÑÊÀß ÃÐÀÌÀÒÛÊÀ ÄËß ØÊÎ˔ Á. ÒÀÐÀØÊŲ×À

Òàðàøêåâ³÷ó õàöåëàñÿ õóò÷ýé äàöü ïàäðó÷í³ê, ïà ÿê³ì ïàäðàñòàþ÷àå ïàêàëåííå ïàçíàå, àöýí³öü áàãàööå ³ õàðàñòâî ðîäíàé ìîâû, ÿå âÿë³ê³ÿ ìàã÷ûìàñö³. ¨í ìàðû¢ àá òûì, êàá õóò÷ýé áîëüø ñûíî¢ ñòàëà äà ïðàöû íà äóõî¢íàé í³âå íàðîäà. Ãðàìàòûêà áåëàðóñêàé ìîâû ïàòðýáíà áûëà, ÿê ïàâåòðà. Óæî äðóãîå ñòàãîääçå, ÿê, ïåðààäîëüâàþ÷û ïðàñëåäàâàíí³ ³ çàáàðîíû, ðàçâ³âàëàñÿ íîâàÿ áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà. Íåêàòîðûÿ òâîðû, õîöü öÿðí³ñòûì øëÿõàì, óñ¸ æ òðàïëÿë³ ¢ äðóê, ³íøûÿ æ áûë³ àñóäæàíû íà õàäæýííå ¢ ñï³ñêàõ, ïåðàäàâàë³ñÿ ç ðóê ó ðóê³ íà ïåðàï³ñàíûõ ë³ñòêàõ, àä ñýðöà äà ñýðöà, ç âóñíࢠó âóñíû. ˳òàðàòóðà ãýòà æûëà ÿê ñâåä÷àííå äóõî¢íàé íå¢ì³ðó÷àñö³ íàðîäà, ÿê ÿãî ãîëàñ. Íîâàé ñ³ëû íàáðàëàñÿ áåëàðóñêàå ìàñòàöêàå ñëîâà ïàñëÿ ïåðøàé ðóñêàé ðýâàëþöû³, êàë³ ÿíî ñòàëà ç óñ¸ áîëüøàé ïà¢íàòîé âûðàæàöü äóìû ³ ïåðàæûâàíí³ ïðàöî¢íûõ, ix çàïàâåòíûÿ ³ìêíåíí³... ßø÷ý áîëüøàé ñòàëà ïàòðýáà ¢ àãóëüíûõ íàâóêîâà àïðàöàâàíûõ íîðìàõ ë³òàðàòóðíàé ìîâû, áî ÿíà öÿïåð ðàá³ëàñÿ íå òîëüê³ ìîâàé âåðøà¢, áûòàâûõ àïàâÿäàííÿ¢, à ³ ìîâàé ïóáë³öûñòûê³, ìîâàé ñöýíû ³ ìîâàé ãðàìàäñê³õ àðãàí³çàöûé.

ßø÷ý Ôðàíö³øàê Áàãóøýâ³÷ (ãýòà â³äàöü ç ÿãî ë³ñòî¢ äà ßíà Êàðëîâ³÷à, àïóáë³êàâàíûõ Ã. ʳñÿë¸âûì), çàäóìâàþ÷ûñÿ íàä áóäó÷ûíÿé êóëüòóðû ñâàéãî íàðîäà, ãàâàðû¢ àá ñàìàé ï³ëüíàé ïàòðýáå ¢ ãðàìàòûöû ³ ñëî¢í³êó áåëàðóñêàé ìîâû. Ãîðà÷à ìàðûëà ïðà ãýòà íÿ¢ðûìñë³âàÿ Ö¸òêà. Äóìêà àá ïàäðó÷í³êó äëÿ áåëàðóñê³õ äçÿöåé ìîöíà íåïàêî³ëà ¢ àïîøí³ÿ ãàäû æûööÿ Ìàêñ³ìà Áàãäàíîâ³÷à.

Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâ³÷ ó ïàðà¢íàíí³ ç ³íøûì³ áåëàðóñê³ì³ ³íòýë³ãåí-òàì³, ÿê³ÿ ñíàâàë³ äóìê³ àá ãðàìàòûöû, ìå¢ ïåðàâàãó. Ó ÿãî, àêðàìÿ àä÷óâàííÿ, ãëûáîêàãà âåäàííÿ íàðîäíàé ìî¢íàé ñòûõ³³, áûëî äîáðàå ïàçíàííå àñíî¢íûõ å¢ðàïåéñê³õ ìî¢, ãðóíòî¢íàÿ ô³ëàëàã³÷íàÿ ïàäðûõòî¢êà. Ïàçíåé, çíÿâîëåíû ïîëüñêàé áóðæóàçíà-ïàìåø÷ûöêàé óëàäàé çà ðýâàëþöûéíóþ äçåéíàñöü, ¸í ñêàæà ìàëàäûì çìàãàðàì ïàäïîëëÿ ¢ àäêàç íà ³õíÿå ïûòàííå, ÿê íàï³ñࢠãðàìàòûêó, øòî ÿìó ìîöíà äàïàìàãëî âûâó÷ýííå ïðàêòûê³ íàðìàòû¢íàãà ¢ïàðàäêàâàííÿ ðóñêàé, ïîëüñêàé, óêðà³íñêàé, ÷ýøñêàé ³ ³íøûõ ìî¢. Àäíàê Òàðàøêåâ³÷ ÿê ñàïðà¢äíû âó÷îíû íå ìîã ó òàêîé ñïåöûô³÷íàé ïðàöû ïàéñö³ ¢ àñíî¢íûì àä âîïûòó ñóñåäí³õ, õîöü ³ ñâàÿöê³õ, ìî¢. Òóò ïåðø-íàïåðø òðýáà áûëî çûõîäç³öü ç ñàìîé ïðûðîäû íàðîäíàé ìîâû, ÿå æûâîé ñóòíàñö³, êàíêðýòíàãà ìàòýðûÿëüíàãà ïðàÿ¢ëåííÿ. Òðýáà áûëî ïà÷ûíàöü àä àñíîâû.

«Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà äëÿ øêîë» Á.À. Òàðàøêåâi÷à - ïðàöà, ó ÿêîé óïåðøûíþ áûëi âûçíà÷àíû ïðàâàïiñíûÿ i ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ìîâû. Íàäðóêàâàíà ¢ 1918 ã. ïàðàëåëüíà êiðûëà¢ñêiìi i ëàöiíñêiìi ëiòàðàìi ¢ çíàêàìiòàé äðóêàðíi Ìàðöiíà Êóõòû ¢ Âiëüíi. Âûõàä ÿå íàéëåïø àäïàâÿäࢠçàäà÷àì íàöûÿíàëüíàãà àäðàäæýííÿ áåëàðóñêàãà íàðîäà, ñÿðîä ÿêiõ àñàáëiâà âàæíûìi áûëi - óïàðàäêàâàöü âûäàâåöêóþ ñïðàâó i øêîëüíàå íàâó÷àííå íà ðîäíàé ìîâå.

Ñïðîáû ñòâàðûöü ãðàìàòûêó áåëàðóñêàé ìîâû, ðàñïðàöàâàöü ïðàâiëû ïåðàäà÷û ÿå íà ïiñüìå ðàáiëiñÿ ÿø÷ý ¢ ìiíóëûì ñòàãîääçi ¢ ñóâÿçi ç äðóêàâàííåì çàïiñࢠôàëüêëîðó i òâîðࢠòàãà÷àñíûõ áåëàðóñêiõ ïiñüìåííiêà¢. Áû¢ íàçàïàøàíû âÿëiêi ôàêòû÷íû ìàòýðûÿë ïðà àñàáëiâàñöi æûâîé ãàâîðêi áåëàðóñà¢. Ãýòû ìàòýðûÿë àáàãóëüíi¢ i ïàïî¢íi¢ ß.Ô. Êàðñêi. Àïiñàííþ ñòðóêòóðû æûâîé áåëàðóñêàé ãàâîðêi (ÿå ôàíýòûêi, ìàðôàëîãii, ñiíòàêñûñó) åí ïðûñâÿöi¢ òðû êíiãi 2-ãà òîìà ìàíàãðàôii «Áåëàðóñû». Àëå ïðàâàïiñíûÿ i ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû áåëàðóñêàé ìîâû äà âûõàäó ãðàìàòûêi Òàðàøêåâi÷à çàñòàâàëiñÿ ïà ñóòíàñöi íåðàñïðàöàâàíûìi. Ãðàìàäñêà-ïàëiòû÷íûÿ àáñòàâiíû íå ñïðûÿëi ñïðîáàì ëiòàðàòóðíàé àïðàöî¢êi áåëàðóñêàé ìîâû, ïàêîëüêi àôiöûéíà íå ïðûçíàâàëàñÿ ñàìàñòîéíàé ìîâàé i äðóêàâàííå íà ¸é óñÿëÿê àáìÿæî¢âàëàñÿ. Äû i ïðàêòûêà áåëàðóñêàãà êíiãàäðóêàâàííÿ íå ìàãëà àäðàçó äàöü àäêàç, ÿêiÿ ðûñû ç'ÿ¢ëÿþööà íàéáîëüø òûïîâûìi äëÿ áåëàðóñêàé ìîâû i iõ íåàáõîäíà çàìàöàâàöü ó ÿêàñöi ÿå ëiòàðàòóðíûõ íîðì. Òîëüêi íà ïà÷àòêó 20 ñò., êàëi âûäàâåöêàÿ ñïðàâà íà áåëàðóñêàé ìîâå ïàøûðûëàñÿ i ñêëàëiñÿ ïý¢íûÿ òðàäûöûi áåëàðóñêàãà êíiãàäðóêàâàíÿ, ñòûõiéíà âûïðàöàâàëiñÿ àñîáíûÿ ïðàâiëû ïiñüìà i ãðàìàòûêi, ÿêiÿ, àäíàê, íå áûëi àïiñàíû i çàìàöàâàíû àäïàâåäíûì ÷ûíàì, à òàìó íÿðýäêà ïàðóøàëiñÿ. Ãýòà ïðûâîäçiëà äà íåïàñëÿäî¢íàñöi, ðàçíàáîþ ¢ äðóêó, ïåðàøêàäæàëà íàâó÷àííþ áåëàðóñêàé ìîâå.

Ãðàìàòûêó Òàðàøêåâi÷ âûäࢠóæî ïàñëÿ çàêàí÷ýííÿ ¢íiâåðñiòýòà, äçå àòðûìࢠâó÷îíóþ ñòýïåíü êàíäûäàòà ôiëàëîãii. Äàñêàíàëüíà ñïåöûÿëüíàÿ ïàäðûõòî¢êà à¢òàðà, äàïàìîãà òàêiõ äàñâåä÷àíûõ âó÷îíûõ, ÿê Øàõìàòࢠi Êàðñêi, - óñ¸ ãýòà ñïðûÿëà òàìó, øòî ÿãî ãðàìàòûêà, ó àäðîçíåííi àä iíøûõ òàãà÷àñíûõ áåëàðóñêiõ ãðàìàòûê (Á. Ïàáî÷êi, À.Ñìîëi÷, À. Ëóöêåâi÷à, ß. Ñòàíêåâi÷à), àêàçàëàñÿ íàéáîëüø óäàëàé. Ñêëàäçåííàÿ ïðîñòà, ç àðûåíòàöûÿé íà âó÷íÿ, àëå íà âûñîêiì íàâóêîâà-ìåòàäû÷íûì óçðî¢íi, ÿíà çàäàâîëiëà íàéáîëüø íàäçåííûÿ ïàòðàáàâàííi âûäàâåöêàé i øêîëüíàé ïðàêòûêi, àòðûìàëà ¢ñåàãóëüíàå ïðûçíàííå i òûì ñàìûì íàäàëà áåëàðóñêàé ìîâå íåàáõîäíóþ ¸é óíàðìàâàíàñöü.

Ó ïðàäìîâå äà «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³ äëÿ øêîë» Òàðàøêåâ³÷ ï³ñà¢, âûçíà÷àþ÷û àñíî¢íû ïðûíöûï ïàäûõîäó äà òàêîé àäêàçíàé çàäà÷û: «Ãðàìàòûêà ïàâ³ííà òîëüê³ çàìàöàâàöü ³ ïàäðà¢íÿöü òûÿ ë³í³³, ÿê³ÿ ñàìà ìîâà ¢æî íàçíà÷ûëà». Íàðîäíàå âûìà¢ëåííå, ìî¢íàÿ ïðàêòûêà (ó àñíî¢íûì ë³òàðàòóðíàÿ) íà ñòàðîíêàõ àñîáíûõ âûäàííÿ¢ ³ ïåðû¸äûê³ XIX ³ àñàáë³âà ïà÷àòêó XX ñò. áûë³ òîé àñíîâàé, íà ÿêóþ àáàï³ðà¢ñÿ ìàëàäû âó÷îíû ¢ àôàðìëåíí³ ìî¢íûõ çàêàíàìåðíàñöåé ó ïðàâ³ëàõ ï³ñüìà. Òàðàøêåâ³÷ óìåëà àáàãóëüí³¢ àñíî¢íûÿ ôàêòû, ìî¢íûÿ ç'ÿâû áåëàðóñêàé öýíòðàëüíàé ãàâîðê³, óñòàíàâ³¢ àäç³íûÿ ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû. Ó àñíîâó áåëàðóñêàãà ïðàâàï³ñó Òàðàøêåâ³÷ ïàêëࢠôàíåòûêà-ìàðôàëàã³÷íû ïðûíöûï. ²ìêíó÷ûñÿ äà ïàñëÿäî¢íàãà ïðàâÿäçåííÿ ãýòàãà ïðûíöûïó, ¸í, àäíàê, äàçâàëÿ¢ ñàáå àäñòóïëåííå àä ÿãî òàì, äçå æûâîå âûìà¢ëåííå äàâàëà íåøòà áîëüø ì³ëàãó÷íàå («ïðàñê³», «ôðàíöóñê³», «àäç³íàööàöü»).

Ãðàìàòûêà Òàðàøêåâ³÷à ñêëàäàëàñÿ ç ïÿö³ íåâÿë³ê³õ ðàçäçåëࢠ³ áûëà ïðûñòàñàâàíà ïåðø çà ¢ñ¸ äà ïðàêòû÷íàãà êàðûñòàííÿ ¢ øêîëå. À¢òàð ïðû ïàäà÷û ìàòýðûÿëó ñâÿäîìà ïàçáÿãࢠÿêîé áû òî í³ áûëî ¢ñêëàäíåíàñö³, àäíîñÿ÷û íàï³ñàííå «áîëüø íàâóêîâàé ãðàìàòûê³ íà ëåïøû ÷àñ ó áóäó÷ûì».

Ïåðøû ðàçäçåë «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³» íîñ³öü íàçâó «Ãóê³». Ó ³ì ðàçãëåäæàíû ¢ñå àñíî¢íûÿ ôàíåòû÷íûÿ ç'ÿâû áåëàðóñêàé ìîâû. Ïðûêëàäû äàþööà âûðàçíûÿ, çàïàì³íàëüíûÿ, àä ÿê³õ òàê ³ âåå âîäàðàì íàðîäíàãà ñëîâà, ñëîâàçâàðîòó. Äëÿ ïðàêòûêîâàê óçÿòû òýêñòû ç ñàìàé áë³çêàé äç³öÿ÷àìó ¢ñïðûíÿööþ ëåêñ³ê³. Íàïðûêëàä, äëÿ õàòíÿé ïðàöû äàþööà òýêñò «Êàëûõàíê³», âåðø ßêóáà Êîëàñà «Âÿñêîâûÿ äçåö³» ³ ã. ä.

Ó ðàçäçåëå «×àñö³íû ìîâû» êîðàòêà àï³ñàíû ¢ñå êàòýãîðû³ íàçî¢í³êà, ïðûìåòí³êà, ë³÷ýáí³êà, äçåÿñëîâà, óïàðàäêàâàíû ñêëîíàâûÿ ³ ðîäàâûÿ êàí÷àòê³.

Òðýö³ ðàçäçåë ïðûñâå÷àíû ìàðôàëîã³³ ñëîâà, ÷àöâ¸ðòû -- ñêàçó, àñíî¢íûì ìîìàíòàì ñòðóêòóðû ìîâû ³ ïÿòû -- ïðàâàï³ñó. Ó ïðàâàï³ñå Òàðàøêåâ³÷à áûë³ ïðàâ³ëüíà àêðýñëåíû àñíî¢íûÿ ôàíåòûêà-ãðàìàòû÷íûÿ íîðìû: àêàííå ³ ÿêàííå, íàï³ñàííå çâîíê³õ çû÷íûõ ïåðàä ãëóõ³ì³, ãëóõ³õ ïåðàä çâîíê³ì³ ³ ã. ä. Çàñòàëîñÿ òîëüê³ äà êàíöà íå àôîðìëåíûì íàï³ñàííå ³íøàìî¢íûõ ñëî¢ ó áåëàðóñêàé ìîâå. Òàðàøêåâ³÷ òóò ïàéøî¢ ó äâóõ íàïðàìêàõ. ¨í óâåñü ÷óæàñëî¢ ïàäçÿë³¢ íà äà¢íî çàïàçû÷àíûÿ, ÿê³ÿ àðãàí³÷íà ¢ë³ë³ñÿ ¢ íàøó ìîâó, ³ íà íÿäà¢íà çàïàçû÷àíûÿ. Íà ïåðøûÿ ¸í ïàøûðû¢ àäíó ca ñïåöûô³÷íûõ ðûñ áåëàðóñêàé ìîâû -- «âÿë³êàå àêàííå» (Á. Òàðàøêåâ³÷), à òàêñàìà íå ìåíø õàðàêòýðíàå äçåêàííå ³ öåêàííå. Äðóãóþ ãðóïó ñëî¢ ïàê³íó¢ ó òûì âûãëÿäçå, ó ÿê³ì ÿíû ¢æûâàë³ñÿ ¢ ìîâå-ìàöåðû.

Ó 1918 ã. «Áåëàðóñêàÿ ãðàìàòûêà» Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à ¢áà÷ûëà ñâåò ³ àäðàçó àòðûìàëà øûðîêàå ãðàìàäñêàå ïðûçíàííå. Ïðàâàï³ñ Òàðàøêåâ³÷à áåç àô³öûéíàãà çàöâåðäæàííÿ ñòࢠàãóëüíàïðûçíàíàé íîðìàé ó ãàçåòíàé, âó÷ýáíà-ïåäàãàã³÷íàé ³ ¢ñ¸é êóëüòóðíà-ãðàìàäñêàé ïðàêòûöû Áåëàðóñ³.

Íàêîëüê³ äîáðà áûëà âûêàíàíà ïåðøàÿ ðàáîòà ¢ ãàë³íå áåëàðóñêàé ë³íãâ³ñòûê³, ñâåä÷ûöü òîé ôàêò, øòî ïðàâàï³ñ, óíàðìàâàíû Òàðàøêåâ³÷àì, ëÿæûöü ó àñíîâå ïðàâàï³ñíûõ íîðì áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðíàé ìîâû àæ äà ñ¸ííÿ.

ÇÀÊËÞ×ÝÍÍÅ

Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâi÷ çäîëå¢, ÿê íiõòî äà ãýòàãà, âûÿâiöü ãàëî¢íûÿ çàêàíàìåðíàñöi áåëàðóñêàé ëiòàðàòóðíàÿ ìîâû, ãiñòàðû÷íà-àáóìî¢ëåííóþ ñóâÿçü ÿå ôàíýòûêà-ãðàìàòû÷íûõ ðûñ íàéïåðø ç öýíòðàëüíûìi áåëàðóñêiìi ãàâîðêàìi.

Ñôàðìóëÿâàíàÿ ¢ ãðàìàòûöû ïðàâiëû àòðûìàëi ¢ñåàãóëüíàå ïðûçíàííå, ìíîãiÿ çàìàöàâàëiñÿ ¢ ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ëiòàðàòóðíàé ìîâå. Àäíàê íåêàòîðûÿ ç iõ áûëi íå çóñiì äîáðà ðàñïðàöàâàíû. Çáûòêî¢íûìi àêàçàëiñÿ àñíî¢íûÿ êàòýãîðûi i ïàðàëåëüíûÿ ôîðìû ñêëàíåííÿ i ñïðàæýííÿ, ÿêiÿ à¢òàð óâîäçi¢, êàá àäëþñòðàâàöü ñïåöûôiêó áåëàðóñêàé ìîâû àáî i ïà òîé ïðû÷ûíå, øòî íåêàòîðûÿ òûïîâûÿ ðûñû ÿå íà òûÿ ÷àñû ÿøý âûðàçíà íå âûçíà÷àëiñÿ. À¢òàð óñâåäàìëÿ¢, øòî çðàái¢ òîëüêi ïà÷àòàê íàðìàëiçàöûi áåëàðóñêàé ìîâû, øòî ïàòðûáíà äàëåéøàå ¢äàñêàíàëåííå ÿå íîðì.

Ðûõòóþ÷û 5-å âûäàííå ãðàìàòûêi, ¸í çíà÷íà ïåðåïðàöàâࢠi äàïî¢íi¢ ÿå. Íà àñíîâå ãðàìàòûêi Òàðàøêåâi÷à õóòêà ñòàëi âûõîäçiöü ïàäðó÷íiêi áåëàðóñêàé ìîâû iíøûõ à¢òàðà¢.

Ç âûõàäàì ãðàìàòûêi Òàðàøêåâi÷à ïà÷à¢ñÿ ïðàöýñ ñòàáiëiçàöûi íîðì ñó÷àñíàé áåëàðóñêàé ëiòàðàòóðíàé ìîâû, áû¢ ñòâîðàíû ãðóíò äëÿ ÿå äàëåéøàé ãðàìàòû÷íàé ðàñïðàöî¢êi, óäàñêàíàëåííÿ ¢ëàñöiâûõ ¸é ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòà¢.

ÑÏ²Ñ Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÛ

1. Áåðãìàí, À. // Ñëîâà ïðà Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à. -- Ìí.: Ìàñòàöêàÿ ë³òàðàòóðà, 1996. -- 192 ñ.

2. Êëåéí, Á. // Ñòàðîíê³ ñëà¢íàãà æûööÿ. - “Ïîëûìÿ”. 1963 - ¹10. - ñ. 14.

3. ˳ñ, À. Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâ³÷: òðàã³÷íû ïîøóê ñâàáîäû // Íàçà¢ñ¸äû ðàçàì: äà 60-ãîääçÿ ¢ç'ÿäíàííÿ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ç ÁÑÑÐ. -- ̳íñê, 2001. -- ñ. 47--53.

4. Ìàðö³íîâ³÷, À. Áû¢. ¨ñöü. Áóäçå (100 ãàäî¢ ç äíÿ íàðàäæýííÿ Áðàí³ñëàâà Òàðàøêåâ³÷à) // ˳òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà. 1992. 7 ëþòàãà. -- ¹ 6. -- ñ. 12.

5. Áðàí³ñëࢠÒàðàøêåâ³÷ // Áåëàðóñê³ÿ ï³ñüìåíí³ê³ (1917--1990): Äàâåäí³ê / Ñêëàä. À. Ê. Ãàðäç³öê³; íàâ. ðýä. À. Ë. Âåðàáåé. -- Ìí.: Ìàñòàöêàÿ ë³òàðàòóðà, 1994. -- ñ. 534--535.

«10 ÏÀÌßÒÀÊ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÃÀ ÏÐÀÂÀϲÑÓ» ÏÀ ÒÀÐÀØÊŲ×Ó

1. Ìÿêê³ çíàê, ÿê ³ íàëåæûöü, ïàçíà÷àå ìÿêêàñüöü: ñüâÿòà, àáåäçüâå, ïðàçü ìÿíå, ñüöüâåðäç³öü. Ïàñüëÿ Ñ 3 Ö ÄÇ Í ü ï³øàööà ïåðàä ìÿêê³ì³ çû÷íûì³, àïðî÷ Ã Ê X. Íàãàäàåì: ìÿêê³ÿ áóäóöü òûÿ çû÷íûÿ, çà ÿê³ì³ éäóöü ² Å ¨ Þ ß Ü. ÑÜâ³ñíó¢, àëå ñê³íó¢; ðàÑÜë³, àëå áåëàðóñê³.

2. Ðàçüäçÿëÿëüíû ìÿêê³ çíàê ï³øàì ïàñüëÿ Ñ 3 Í Ë ïåðàä Å ¨ Þ ß, à òàêñàìà I, êàë³ ÿíî ïàä íàö³ñêàì: áÿçüÿäçåðíû, ìàíüÿê, çü ³ì³ ö³ áÿçü ³õ.

3. Äî¢ã³ÿ ìÿêê³ÿ ãóê³ ï³øàì ïðàçü ìÿêê³ çíàê: êàëîñüñå, ïàëîçüçå, ñóäçüäçÿ. Íÿ òû÷ûööà ïðûñòàâàê íà Ä: àä-äçåë, àä-öåì³öü.

4. Çüáåã³ çû÷íûõ ï³øóööà ÿê ÷óâàöü: ÷ýõ -- ÷ýÑê³, Ïàðûæ -- ÏàðûÑê³, ÓçáýÖêàÿ é ÊàçàÑêàÿ ðýñïóáë³ê³. ϳøàì ÿê ÷óâàöü: åÆÄÆó, ïÿØ×àíû. ß ñüìÿþñÿ -- òû ñüìÿåñüñÿ.

5. Ó äû ² çà¢ñ¸äû ñêàðà÷àþööà ïàñüëÿ ãàëîñíûõ, êàë³ ïåðàä ³ì³ íÿìà çíàêó ïðûïûíêó é íà ³õ íÿ ïàäàå íàö³ñê: íà ¢ñêðàéíå, íà éìÿ, íà Éâàíà.

6. ×óæàçåìíûÿ (çàõîäíÿ-ý¢ðàïåéñê³ÿ) ñëîâû ìàþöü Ë ìÿêêàå, ÿê ó òûõ ìîâàõ, àäêóëü ÿíû ïðûéøë³:ëÿìàíò, àêóëÿðû, êàë¸íà, ïëÿí, êëÿìêà, êëþá, äýòàëü.

7. 3 ãýòàå æ ïðû÷ûíû ¢ ÷óæàçåìíûõ ñëîâàõ ïàñüëÿ çû÷íûõ, àêðàìÿ Ë ³ Ê, ï³øàì Ý: ïýðûÿä, ìýòàð, ïðàñïýêò, ãàçýòà. Àëå -- àíêåòà. Óâàãà: ïàñüëÿ à ³ Õ ìîæà ï³ñàööà Å - õÅ¢ðà é õÝ¢ðà, ãÅíÝðàë ³ ãÝíÝðàë. Ó ÷óæàçåìíûõ ñëîâàõ ïàñüëÿ 3 Ñ Ä Ò ï³øàööà é âûìà¢ëÿåööà Û: ñûíîí³ì, äûêòàð, Áðàçûë³ÿ.Óâàãà: -ç³ÿ, -ñ³ÿ, -ç³éíû, -ñ³éíû ï³øàööà ïðàç I: êàë³ç³ÿ, êàì³ñ³éíû, ñýñ³ÿ.

8. Âûìà¢ëÿåööà é ï³øàööà -ÒÀÐ, -ÄÀÐ ó ñëîâàõ: òýàòàð, ìýòàð, ë³òàð, êàäàð, ìîíñòàð ³ ïàäîáíûõ. Àëå: 36 êàäðà¢, 5 ìýòðà¢.

9. Ïàñüëÿ Ó âûìà¢ëÿåööà é ï³øàööà  ïåðàä À: ó âàäç³í âàãîí, ó âàðàíæàâûì ñüâÿòëå.

10. Å ïåðàõîäç³öü ó ß ¢ ïåðøûì ñêëàäçå ïåðàä íàö³ñêàì ó ÍÅ ³ ÁÅÇ, íàâàò êàë³ ÿíû ï³øóööà àñîáíà:áÿç âîë³, íÿ ïðûéäçåø, àëå: áåç àõâîòû, íåâûçíà÷àëüíû.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 11/06/2023

Views: 5329

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.